Home
Przedmiot i zakres działania KPN PDF Drukuj Email
Wpisany przez Piotr Fidler   
piątek, 19 marca 2010 09:16

Przedmiotem działania Parku jest realizowanie celów ochrony przyrody na obszarze określonym przepisami stanowiącymi pod­stawę działania Parku.

Zakres działania Parku obejmuje w szczególności:

 1. zachowanie różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów,
 2. ochrona wartości przyrodniczych, naukowych, histo­rycznych, dydaktycznych, kulturowych, estetyczno-krajobrazowych, turystycznych, zdrowotnych i społecznych na terenie Parku,
 3. wykorzystanie chronionego obszaru zgodnie z podstawowymi celami ochrony przyrody,
 4. prowadzenie obserwacji zjawisk przyrody na obszarze wyłą­czonym z gospodarczej ingerencji człowieka, na obszarze objętym działalnością zmierzającą do unaturalnienia bądź utrzymania w określonym stanie niektórych elementów przy­rody,
 5. zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie ochrony przyrody i mienia Parku,
 6. prowadzenie prac inwentaryzacji przyrodniczo-leśnej i ogólno-przyrodniczej,
 7. sprawowanie nadzoru nad obszarem stanowiącym strefę och­ronną Parku, stosownie do zakresu ustalonego w przepisach o utworzeniu Kampinoskiego Parku Narodowego,
 8. udostępnianie Parku w celach naukowych, edukacyjnych, kulturowych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych w sposób, który nie wpłynie negatywnie na przyrodę w parku narodowym,
 9. prowadzenie działalności naukowo-badawczej, dydaktyczno-muzealnej, monitoringu środowiska przyrodniczego oraz po­pularyzowanie celów ochrony przyrody,
 10. współpracę z instytutami naukowymi i szkołami wyższymi w sprawach prowadzenia prac badawczych na terenie Kampi­noskiego Parku Narodowego,
 11. współdziałanie w sprawach ochrony przyrody z organami ad­ministracji rządoweji samorządem terytorialnym, Policją, Państwową Strażą Pożarną, organizacjami społecznymi, parkami naro­dowymi w Polsce,
 12. współpracę zagraniczną z obszarami chronionymi i organi­zacjami ochrony przyrody,
 13. realizację zadań rezerwatu biosfery i obszaru Natura 2000.

Informację wytworzyła: Ewa Laskowska 30.04.2013 r.

 

Poprawiony: środa, 15 maja 2013 09:09