Home
Praca


Praca - księgowy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Urszula Zadura   
środa, 29 maja 2019 07:19

Kampinoski Park Narodowy zatrudni od 01.07.2019 roku

Księgowego

(stanowisko poza Służbą Parku)

wymiar czasu pracy: 1/1

umowa  na czas określony ( 1 rok) z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony

 

Wymagania niezbędne;

 1. wykształcenie; wyższe na kierunku ekonomicznym lub średnie ekonomiczne i  1 rok pracy w zawodzie
 2. obsługa komputera  w zakresie podstawowych programów biurowych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy;

1. Prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów własnych KPN
2. Prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów na potrzeby rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych - CIT
3.  Rozliczanie kosztów pośrednich
4.  Prowadzenie ewidencji rozrachunków publicznoprawnych
5. Wystawianie faktur
6.  Wprowadzanie dowodów księgowych do systemu FK.

Wymagania pożądane:

umiejętności organizacyjne, komunikatywność, zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole, obowiązkowość, systematyczność, dyspozycyjność, samodzielność

W związku z tym proszę składać na adres Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego

ul. Tetmajera 38, 05 - 080 Izabelin w terminie do 14 czerwca 2019 r
(decyduje data wpływu do KPN)

Wymagane dokumenty;

 1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 2. życiorys i list motywacyjny
 3. kopie świadectw pracy,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego, z siedzibą w Izabelinie, ul Tetmajera 38.
 2. W Kampinoskim Parku Narodowym wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, mail: iod@kampinoski-pn.gov.pl.
 3. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wymienione w ogłoszeniu o naborze, podstawą prawną przetwarzania jest kodeks pracy.
 4. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji.
 6. Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych.
 7. Posiada Pani(a) prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna Pani(a), że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Przetwarzanie podanych przez Panią(-) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 
Zasady naboru do pracy w KPN PDF Drukuj Email
Wpisany przez Piotr Fidler   
czwartek, 25 lutego 2016 12:33
Zatrudnianie odbywa się w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru w przypadku zaistnienia potrzeby zatrudnienia pracownika. Informacje o naborze i warunkach umieszczane są w BIP. Kandydat do pracy w Kampinoskim Parku Narodowym składa wymagane dokumenty zgodnie z ogłoszeniem. Na podstawie otrzymanych C.V. przeprowadzamy wstępną selekcję. Polega ona na sprawdzeniu czy wymogi formalne określone w ogłoszeniu są zgodne z informacjami zawartymi w złożonych dokumentach. Osoby, które przeszły pozytywnie wstępną selekcję zapraszamy do merytorycznego etapu naboru polegającego na rozmowie kwalifikacyjnej. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami celem wzajemnego poznania się i przeprowadzenia rozmowy rekrutacyjnej sprawdzającej wiadomości kandydata, które mogą być przydatne na stanowisku, o które ubiega się kandydat.
Z przeprowadzonego postępowania sporządza się protokół. Wynik naboru ogłaszany jest w BIP.
Rozpatrzeniu podlegają tylko oferty złożone w ramach ogłoszonego naboru. Pozostałe, składane w innych terminach nie podlegają rozpatrywaniu.
Poprawiony: piątek, 26 lutego 2016 09:20