Home Podstawy prawne Akty prawne
Akty prawne PDF Drukuj Email
Wpisany przez Piotr Fidler   
wtorek, 01 marca 2011 10:24

Kampinoski Park Narodowy funkcjonuje w oparciu o poniższe akty prawne:

(ich treść można znaleźć na stronach Rządowego Centrum Legislacji oraz w Sejmowym Internetowym Systemie Aktów Prawnych )


Statut Kampinoskiego Parku Narodowego
Nazwa pliku: Statut KPN (Details)
Typ: pdf
Rozmiar: 179.49 Kb


Dz.U.1959.17.91 rozp. 1959-01-16
Utworzenie Kampinoskiego Parku Narodowego.

Dz.U.1997.132.876 rozp. 1997-09-25
Rozporzadzenie w sprawie Kampinoskiego Parku Narodowego.

Dz.U.2000 Nr.98 poz.1071 z póżn zm
USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Dz.U.2011, Nr 12 poz. 59  z późn zm.
USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity)

Dz.U.08.25.150 j.t.  z pozn zm
USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.Prawo ochrony środowiska

Dz.U.08.199.1227 z pozn zm
USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z dnia 7 listopada 2008 r.)

Dz.U.09.151.1220 j.t.  z pozn zm
USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(tekst jednolity)

Dz.U.10.102.651 j.t. z pozn zm
USTAWAz dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity)

Dz.U.10.113.759 j.t. z pozn zm
USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Dz.U.2010.145.981 rozp. 2010-07-22
Ustanowienie strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Kampinoskiego
Parku Narodowego.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Dz.U. 2011 nr 25 poz. 133
-------------------------------------
Europejskie akty prawne dostępne na stronie eur-lex :

DECYZJA KOMISJI z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8039) (2009/93/WE)

DECYZJA KOMISJI z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region
biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9669) (2011/64/UE)

DYREKTYWA RADY z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (79/409/EWG)

DYREKTYWA RADY 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory
Poprawiony: piątek, 04 kwietnia 2014 11:36