Home Zapytania ofertowe Zapytanie ofertowe na realizację zadania: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem pn: „Budowa kładki turystycznej oraz schodów na Łużowej Górze w Kampinoskim Parku Narodowym”
Zapytanie ofertowe na realizację zadania: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem pn: „Budowa kładki turystycznej oraz schodów na Łużowej Górze w Kampinoskim Parku Narodowym” PDF Drukuj Email
Archiwum przetargów i ogłoszeń
Wpisany przez Dariusz Wiśniewski   
środa, 10 kwietnia 2019 13:05

Zapytanie ofertowe

na realizację zadania: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem pn: „Budowa kładki turystycznej oraz schodów na Łużowej Górze w Kampinoskim Parku Narodowym”

I. ADRES I NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO

Kampinoski Park Narodowy

siedziba: ul. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin

tel. (022) 722 60 01, 722 60 21

fax: (022) 722 65 60

strona internetowa: www.kampinoski-pn.gov.pl

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie jest prowadzone w trybie rozeznania rynku.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad pracami polegającymi na budowie kładki turystycznej oraz schodów. Zakres prac budowlanych został ujęty w projekcie budowlanym oraz projekcie wykonawczym stanowiącymi załączniki do przetargu na budowę kładki turystycznej oraz schodów na Łużowej Górze w Kampinoskim Parku Narodowym dostępnych na stronach BIP KPN ( https://bip.kampinoski-pn.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1010:2019-03-18-10-19-09&catid=39:arch-przet&Itemid=62 ).

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin zakończenia jest ściśle związany z terminem prowadzenia prac budowlanych, które przewidziane są od 6 maja 2019 r. do 31 lipca 2019 r.

V. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO

Dariusz Wiśniewski, Karol Kram

VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawcy przystępujący do niniejszego rozeznania rynku są związani treścią oferty przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert.

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, trwałą i czytelną techniką oraz powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Wszystkie strony oferty muszą być podpisane przez wykonawcę. Przed złożeniem oferty wykonawca zapozna się z opisem przedmiotu zamówienia.

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

W toku badania i oceny ofert zamawiający może zażądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy dostarczyć do siedziby zamawiającego do dnia 18.04.2019 r. do godziny 12:00 24.04.2019 r. do godziny 12:00

▫     osobiście do sekretariatu w siedzibie zamawiającego: ul. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin;

▫     drogą pocztową  na adres: ul. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin (decyduje data wpływu na dziennik podawczy KPN);

▫     drogą e-mailową na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

▫     faxem na nr 22 722 65 60

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

IX. KRYTERIA OCENY OFERT

Cena oferty brutto – 100 %

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym rozeznaniu rynku oraz została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium oceny.

Zadanie to jest współfinansowane z Funduszy Europejskich Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko w ramach Funduszu Spójności w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0017/16 pt. „Czynna ochrona nietoperzy i renaturyzacja siedlisk murawowych w północnej części Łużowej Góry w Kampinoskim Parku Narodowym”.

UWAGA!

W związku z błędnie podanym adresem e-mail w sekcji VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT, termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 24.04.2019 r. do godziny 12:00

Poprawiony: czwartek, 25 kwietnia 2019 00:23