Home Archiwum Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę gruntów rolnych Kampinoskiego Parku Narodowego
Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę gruntów rolnych Kampinoskiego Parku Narodowego PDF Drukuj Email
Archiwum ogłoszeń - Archiwum przetargów i ogłoszeń
wtorek, 07 maja 2019 10:00

Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę gruntów rolnych Kampinoskiego Parku Narodowego z dnia 06.05.2019 r.

 

Organizator przetargu – Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego (KPN) informuje, ze w dniu 25.04.2019 r. w siedzibie KPN od godz. 10.00 odbyła się licytacja ustna (przetarg ustny nieograniczony) na dzierżawę gruntów rolnych leżących na obszarze KPN. Dzierżawa – do celów rolniczych – obejmuje grunty będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym KPN.

Przetarg zorganizowano na podstawie przepisów ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1614 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz. U.
z 2012 r. poz. 868). Kryterium wyboru: najwyższa wysokość rocznych opłat z tytułu opłat za dzierżawę.

Dołączone do niniejszej informacji tabelaryczne zestawienie obejmuje lokalizację przedmiotu dzierżawy (26 pakietów), wywoławczą wysokość rocznych opłat z tytułu dzierżawy, najwyższą wylicytowaną wysokość rocznych opłat z tytułu dzierżawy oraz imię nazwisko i siedzibę uczestnika, który wygrał przetarg.

KPN informuje, że 9 licytantów uiściło stosowne wadium w wysokości podanej w Ogłoszeniu o przetargu
z dnia 5.02.2018 r. Do licytacji przystąpiło 9 licytantów. Jedna osoba została wykluczona w trakcie postępowania, ze względu na brak wpłaty wymaganego wadium w pakiecie 22/2/2019, przetarg w tym przypadku zakończył się z wynikiem negatywnym. W przypadku pakietu 17/2/2019 nastąpiła rezygnacja oraz przepadek wpłaconego wadium.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał licytację jest zaliczane na poczet czynszu dzierżawnego za 2019 rok. Czynsz ten zostanie także pomniejszony proporcjonalnie do czasu obowiązywania umowy w br. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone na rachunek bankowy, z którego wpłynęło wadium.

Zgodnie z art. 10f ust. 3 ww. ustawy o ochronie przyrody uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do ministra właściwego do spraw środowiska.

Szczegółowe wyniki zostały umieszczone w Załączniku nr 1. Z uczestnikami przetargu, którzy wygrali przetarg zostaną podpisane umowy dzierżawy. Planowany termin podpisania umów (w przypadku braku skarg): 20.05.2019 r. w siedzibie dyrekcji KPN (pokój 2).

Nazwa pliku: Załącznik nr 1.pdf (Details)
Typ: pdf
Rozmiar: 195.26 Kb

Poprawiony: wtorek, 21 maja 2019 00:01