Home Zapytania ofertowe Zapytanie ofertowe na realizację zadania: „Budowa nowego masztu łączności radiowej wraz z rozbiórką starego w miejscowości Granica na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego”
Zapytanie ofertowe na realizację zadania: „Budowa nowego masztu łączności radiowej wraz z rozbiórką starego w miejscowości Granica na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego” PDF Drukuj Email
Zapytania ofertowe
Wpisany przez Dariusz Wiśniewski   
czwartek, 11 lipca 2019 09:28

OGŁOSZENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

na realizację zadania: „Budowa nowego masztu łączności radiowej wraz z rozbiórką starego w miejscowości Granica na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego”

 

I. ADRES I NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO

Kampinoski Park Narodowy

siedziba: ul. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin

tel. (022) 722 60 01, 722 60 21

fax: (022) 722 65 60

strona internetowa: www.kampinoski-pn.gov.pl

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie jest prowadzone w trybie rozeznania rynku.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji rozbiórki istniejącego masztu łączności radiowej zlokalizowanego na działce ew. nr 123 w obrębie ewidencyjnym Granica gm. Kampinos oraz wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy nowego masztu na działce ew. nr 123 w obrębie ewidencyjnym Granica, gm. Kampinos wraz z uzyskaniem wszelkich prawem wymaganych prawomocnych zgód i decyzji zezwalających na rozbiórkę i budowę. Następnie wykonanie prac rozbiórkowych istniejącego masztu i budowę nowego masztu w oparciu o wykonaną dokumentację projektową.

Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z założeniami projektowymi inwestora oraz wytycznymi z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129), w tym w szczególności uwzględniać:

 1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla rozbiórki i budowy masztu;
 2. Opracowanie planu BIOZ dla zakresu prac objętego dokumentacją;
 3. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru dla przedmiotowego zadania;
 4. Wykonanie niezbędnych inwentaryzacji masztu dla potrzeb opracowania dokumentacji rozbiórki obiektu w tym wykonanie odkrywki i obmiarów fundamentowania masztu.
 5. Uzyskanie prawomocnych decyzji;
 6. Budowa masztu;
 7. Rozbiórka istniejącego masztu;

Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona w oparciu o założenia zamawiającego do projektu, opisane w niniejszym rozeznaniu, uwarunkowania terenowe, oraz w uzgodnieniu z MWKZ. Obszar realizacji Przedmiotu zamówienia podlega ochronie konserwatorskiej z uwagi na usytuowanie we wsi Granica wpisanej do Rejestru Zabytków Województwa Mazowieckiego pod numerem 1268-A (wpis z dnia 24.07.1985 roku)

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia do dnia 31.10.2019r.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy dostarczyć do siedziby zamawiającego do dnia 22.07.2019 r. do godziny 12:00

 • osobiście do sekretariatu w siedzibie zamawiającego: ul. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin;
 • drogą pocztową  na adres: ul. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin (decyduje data wpływu na dziennik podawczy KPN);
 • drogą e-mailową na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • faxem na nr 22 722 65 60.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Nazwa pliku: Zapytanie ofertowe na rozbiórkę i budowę masztu (Details)
Typ: pdf
Rozmiar: 2,765.79 Kb

Pytania i Odpowiedzi

 

Pytanie:

Czy działka ew. nr 123  jest objęta zapisami "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego" lub Czy na planowana inwestycja ma wydane "Warunki zabudowy"?

Odpowiedź:

Działka na której planowana jest inwestycja nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jak również nie ma wydanych warunków zabudowy

Pytanie:

Czy dysponują Państwo badaniami geologicznymi miejsca budowy?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada opinię geologiczną  którą wykonał dla innej inwestycji prowadzonej na działce 123 w Granicy (nie obejmującą swoim zakresem lokalizacji budowy masztu)

Pytanie:

Czy istnieje możliwość wydłużenia czasu realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2019

Odpowiedź:

Na chwilę obecną nie ma możliwości przedłużenia czasu realizacji

Pytanie:

Czy w ramach realizacji zamówienia konieczna będzie wycinka drzew?

Odpowiedź:

W ramach realizacji zadania niema konieczności dokonania wycinki drzew przez wykonawcę

Pytanie:

Czy w zakres prac wchodzą prace związane z przyłączami elektrycznymi lub teletechnicznymi.

Odpowiedź:

W zakres prac nie wchodzą prace związanie z przyłączami elektrycznymi lub teletechnicznymi

Pytanie:

Czy istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej na miejscu budowy?

Odpowiedź:

Istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej po wcześniejszym ustaleniu terminu z Zamawiającym

Pytanie:

Czy istnieje konieczność wykonania drogi tymczasowej do miejsca budowy?

Odpowiedź:

Niema konieczności wykonywania drogi tymczasowej do miejsca budowy,

Pytanie:

Czy stary maszt ma być zutylizowany przez wykonawcę?

Odpowiedź:

Elementy stalowe masztu należy pozostawić na miejscu rozbiórki wskazanym przez Zamawiającego

Pytanie:

Czy wysokość podana w SIWZ H=35m odnosi się do pełnej wysokości obiektu ( z nadstawką rurową oraz odgromnikiem) czy do jego części kratowej?

Odpowiedź:

Podana wysokość odnosi się do pełnej wysokości masztu

Pytanie:

Jakie będzie obciążenie konstrukcji antenami (ilość i wysokości mocowania w mnpt.)

Odpowiedź:

Obciążenie będzie wynosiło około 30 kg (antena nadawczo odbiorcza do sytemu łączności, Internet, system monitoringu ppoż., montaż anten na maksymalnej wysokości)

Pytanie:

Czy w zakresie oferty będą się mieścić takie działania jak:

- przeprowadzenie badań geotechnicznych dla potrzeb projektu fundamentowania obiektu

- uzyskanie mapy „do celów projektowych”

Odpowiedź:

W zakresie oferty mieszczą się takie działania jak uzyskanie mapy do celów projektowych (Zamawiający posiada opinię geologiczną  którą wykonał dla innej inwestycji prowadzonej na działce 123 w Granicy (nie obejmującą swoim zakresem lokalizacji budowy masztu))

 

Posiadana Opinia Geotechniczna

Nazwa pliku: Opinia geotechniczna (Details)
Typ: pdf
Rozmiar: 7,398.91 Kb

Nazwa pliku: przekrój (Details)
Typ: pdf
Rozmiar: 391.34 Kb

 

 

 

Poprawiony: wtorek, 16 lipca 2019 11:13