Home Przetargi publiczne Ogłoszenie o przetargu na wykonanie usług z zakresu wykaszania i odkrzaczania łąk na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego w 2019 r.
Ogłoszenie o przetargu na wykonanie usług z zakresu wykaszania i odkrzaczania łąk na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego w 2019 r. PDF Drukuj Email
Przetargi
Wpisany przez Ewa Siatecka   
poniedziałek, 29 lipca 2019 16:00

DLzop370/14-3/19
Izabelin, 29.07.2019 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
Wykonanie usług z zakresu wykaszania i odkrzaczania łąk na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego w 2019 r.
I. nazwa i adres zamawiającego:
Kampinoski Park Narodowy z siedzibą 05-080 Izabelin, ulica Tetmajera 38,
tel. 22 722-60-01, fax. 22 722-65-60, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

II. tryb zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

III. adres strony internetowej:
www.kampinoski-pn.gov.pl
www.bip.kampinoski-pn.gov.pl

IV. przedmiot i zakres zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu wykaszania i odkrzaczania łąk na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego w 2019 r., w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.  Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamawiający ze względów administracyjnych, organizacyjnych i praktycznych podzielił przedmiot zamówienia na 10 części.
Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w projekcie realizowanym na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0049/17-00 z dn. 27.03.2018 r. (część 10) oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w projekcie realizowanym na podstawie umowy o dofinansowanie nr 605/2014/Wn-07/OP-WK/D (części 1-9).
Wspólny Słownik Zamówień CPV: 77200000-2 Usługi leśnictwa.

V. informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

VI. termin wykonania zamówienia
od dnia 20.08.2019 r. maksymalnie do dnia 21.10.2019 r.

VII. warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia
1.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1)    nie podlegają wykluczeniu;
2)    spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a)    kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
b)    sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
c)    zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, w ramach jednego lub kilku zamówień (umów) co najmniej 1 usługi w zakresie wykaszania i/lub odkrzaczania łąk i/lub muraw o wartości zamówienia nie mniejszej niż 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (dotyczy to także prac realizowanych na obszarze Kampinoskiego Parku Narodowego oraz prac, gdzie Zamawiającym był Kampinoski Park Narodowy).  
W   przypadku   gdy   wymagane   usługi   są   częścią   większych   zamówień dotyczących szerszego zakresu prac należy bezwzględnie podać tylko wartość dotyczącą wymaganego zakresu usług i tylko te prace należy wymienić.
2.    Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia” / „nie spełnia”, w oparciu o informacje nadesłane w ofercie, następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach, o których mowa w rozdz. VII SIWZ.
3.    W przypadku, gdy Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia na więcej niż jedną część zamówienia, to może, w celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w ust 1, wykazać te same usługi oraz ten sam potencjał osobowy dla więcej niż jednej części zamówienia z zastrzeżeniem ust. 4.
4.    Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5.    Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty.
6.    W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w rozdz. V. 1. 2) SIWZ zostaną uznane za spełnione, jeżeli warunki te spełnia co najmniej jeden z Wykonawców lub Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie.
7.    Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. V. 1. 2) lit. c SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
8.    Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w rozdz. V. 4 SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
1)    Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia;
2)    Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału
w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i art. 24 ust. 5 ustawy PZP;
3)    w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

VIIa) wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
1.    Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert:
a)    oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
b)    W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ppkt 1 powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
c)    Zamawiający żąda aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VII. 1 SIWZ.
d)    Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie,o którym mowa w rozdz. VII. 1 SIWZ dotyczące tych podmiotów.
e)    Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
f)    W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę̨ z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają̨ w szczególności:
a)    zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b)    sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę̨, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
c)    zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d)    czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postepowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą̨.
2.    Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
1)    wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ);
2)    dowody określające czy wykazane zgodnie z lit. a) usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
3.    Jeżeli Wykonawca, w celu wykazania spełniania warunków udziału, o których mowa w rozdz. V ust. 1 pkt. 2) c) SIWZ, polega na doświadczeniu podmiotu trzeciego, składa dowody określające czy usługi dotyczące podmiotu trzeciego zostały wykonane lub są̨ wykonywane należycie.
4.    Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5.    W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
6.    Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VII. 1. SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
7.    Oświadczenia, o których mowa w niniejszym rozdziale dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP oraz dotyczące podwykonawców, składane są̨ w oryginale.
8.    Dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale, inne niż̇ oświadczenia, o których mowa w ust. 7, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność́ z oryginałem.
9.    Poświadczenia za zgodność́ z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się̨ o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą̨.
10.    Poświadczenie za zgodność́ z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

VIII. informacja na temat wadium
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

IX. kryteria oceny ofert i ich znaczenie
1.    Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
a)    Łączna cena ofertowa brutto – C;
b)    Termin realizacji zamówienia – T.
2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:
Łączna cena ofertowa brutto – waga 60%
C = Cena najtańszej oferty / Cena badanej oferty x 60 pkt
Termin realizacji zamówienia – waga 40%
T=
20 pkt. (za należyte zrealizowanie w terminie do 20.10.2019 r.) lub
40 pkt. (za należyte zrealizowanie w terminie do 20.09.2019 r.)  
3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
L = C + T
gdzie:
L – całkowita liczba punktów,
C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”,
T – punkty uzyskane w kryterium „Termin realizacji zamówienia”.
4.    Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie, przeliczonej według wzoru opisanego powyżej.
5.    Ocena punktowa w kryterium „Termin realizacji zamówienia” dokonana zostanie na podstawie zadeklarowanego terminu realizacji na wykonanie prac wskazanego przez Wykonawcę w ofercie, przeliczonego według sposobu opisanego powyżej.
6.    Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
7.    Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
8.    Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP).

X. termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane, oraz język w jakim muszą one być sporządzone
termin składania ofert: 06.08.2019 r., do godziny 9.30
adres: Kampinoski Park Narodowy ul. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin
Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

XI. termin związania ofertą
1.    Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).
2.    Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XII. informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XIII. informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

XIV. informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie zamierza stosować aukcji elektronicznej.

XV. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:
Nazwa pliku: 370 14-2 19 SIWZ koszenia 2019 .pdf (Details)
Typ: pdf
Rozmiar: 2,431.78 Kb
wersja edytowalna:
Nazwa pliku: 370 14-2 19 SIWZ koszenia 2019 .docx (Details)
Typ: docx
Rozmiar: 4,496.85 Kb