Home Przetargi publiczne Przetarg nieograniczony na: „Zagospodarowanie wypoczynkowe, rekreacyjne oraz turystyczne lasu – konserwacja, modernizacja, naprawa, budowa i odbudowa małej infrastruktury turystycznej Kampinoskiego Parku Narodowego”
Przetarg nieograniczony na: „Zagospodarowanie wypoczynkowe, rekreacyjne oraz turystyczne lasu – konserwacja, modernizacja, naprawa, budowa i odbudowa małej infrastruktury turystycznej Kampinoskiego Parku Narodowego” PDF Drukuj Email
Przetargi
Wpisany przez Katarzyna Mikrut   
piątek, 02 sierpnia 2019 08:30

DE-Tur/370/12-4/19 – BIP

Izabelin, 02.08.2019 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Zagospodarowanie wypoczynkowe, rekreacyjne oraz turystyczne lasu – konserwacja, modernizacja, naprawa, budowa i odbudowa małej infrastruktury turystycznej Kampinoskiego Parku Narodowego”

I. nazwa i adres zamawiającego:

Kampinoski Park Narodowy z siedzibą 05-080 Izabelin, ulica Tetmajera 38,

tel. 22 722-60-01, fax. 22 722-65-60, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Godziny pracy: 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku

II. tryb udzielania zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówień o wartości równej lub wyższej niż kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

III. adres strony internetowej:

www.kampinoski-pn.gov.pl

www.bip.kampinoski-pn.gov.pl

IV. przedmiot i zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest czyszczenie, impregnacja i malowanie elementów drewnianych, uzupełnienie brakujących części drewnianych i wymiana uszkodzonych elementów, wymiana na nowe oraz budowa całych obiektów małej infrastruktury turystycznej, w sumie 496 elementów:

wiaty małe – 37 szt., tablice informacyjne tzw. typ I – 98 szt., tablice informacyjne tzw. typ II – 92 szt., tablice graniczne Obszarów Ochrony Ścisłej – 58 szt., tablice informacyjne z regulaminem ppoż. – 8 szt., tablice informacyjne z regulaminem parku – 46 szt., tablice graniczne – 104 szt., kładki turystyczne – 4 szt., ławki – 14 szt., witacze (słupy ozdobne) – 20 szt., ławkodaszki (zadaszone ławki) – 11 szt., komplet stół z ławami pod wiatą – 1 szt., wiata inna – 1 szt. oraz inne tablice informacyjne – 2 szt.

Roboty przeprowadzane będą na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego w powiatach: Warszawskim Zachodnim, Nowodworskim i Sochaczewskim.

Zamówienie podzielone zostało na dwie części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych przez jednego Wykonawcę na obie części zamówienia.

Zadanie dofinansowane przez PGL Lasy Państwowe ze środków ze środków funduszu leśnego.

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

43325000 – 7   wyposażenie parków i placów zabaw

50760000 – 0   usługi napraw i konserwacji obiektów użyteczności społecznej

V. informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

VI. termin wykonania zamówienia

do dnia 02.12.2019 r.

VII. warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)        nie podlegają wykluczeniu;

2)        spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a)         kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

b)         sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej:

dla części 1 – 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100),

dla części 2 – 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

c)         zdolności technicznej lub zawodowej.

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże posiadanie wiedzy i doświadczenia wyrażające się w wykonaniu należycie, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, w ramach jednego zamówienia (umowy) co najmniej 1 usługi polegającej na budowie, modernizacji lub konserwacji obiektów małej architektury drewnianej o wartości nie mniejszej niż:

dla części 1 – 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100),

dla części 2 – 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100),

z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.

 1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia” / „nie spełnia”, w oparciu o informacje nadesłane w ofercie, następnie potwierdzone
  w dokumentach lub oświadczeniach, o których mowa w rozdz. VII SIWZ.
 2. Zamawiający na każdym etapie postępowania może uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
 3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty.
 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki,
  o których mowa w rozdz. V. 1. 2) SIWZ zostaną uznane za spełnione, jeżeli warunki te spełnia co najmniej jeden z Wykonawców lub Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie.
 5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. V. 1. 2) lit. b-c SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
 6. Zamawiający jednocześnie informuje, że „stosowna sytuacja” o której mowa w rozdz. V. 6 SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

1)        Wykonawca który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;

2)        Zamawiający oceni czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i art. 24 ust. 5 ustawy PZP;

3)        w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, dostawy lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

 

VIIa) wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

 1. Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą:

1)        Oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – JEDZ – według Załącznika nr 3 do SIWZ, którego wzór określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7
z dnia 05.01.2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16). UWAGA: oświadczenie JEDZ sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Instrukcja wypełnienia znajduje się pod adresem internetowym: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf;

2)        w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej (gwarancja, poręczenie) – oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej;

3)        w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału, o których mowa w rozdz. V ust. 1 pkt 2) SIWZ – zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (lub inne dowody) które określa
w szczególności:

a)    zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b)    sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

c)     zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

d)    czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

 1. Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego:

1)        wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane (zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej SIWZ) oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonane,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania powyższego dowodu.

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz i terenie którego usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

2)        informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku;

3)        informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust 5 pkt 5 i 6 ustawy PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

4)        zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5)        zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu;

6)        odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP;

7)        oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłaty tych należności (załącznik nr 6 do SIWZ);

8)        oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (załącznik nr 6 do SIWZ);

9)        oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy PZP (załącznik nr 6 do SIWZ);

10)    oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej
o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy PZP (załącznik nr 6 do SIWZ);

11)    oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 716) (załącznik nr 6 do SIWZ).

 1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy złożyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt. 3)-11) dotyczące każdego z nich.
 2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału, o których mowa w rozdz. V ust. 1 pkt 2) SIWZ, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, składa oświadczenia i dokumenty, o których mowa
  w ust. 2 pkt. 3)-11) dotyczące podmiotu trzeciego.
 3. Jeżeli Wykonawca, w celu wykazania spełniania warunków udziału, o których mowa w rozdz. V ust. 1 pkt 2) SIWZ, polega na doświadczeniu podmiotu trzeciego, składa dowody określające czy usługi zostały wykonane lub są̨ wykonywane należycie dotyczące podmiotu trzeciego.
 4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie (zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 7 do SIWZ) o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów:

1)        o których mowa w ust. 2 pkt. 3) składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP,

2)        o których mowa w ust. 2 pkt. 4)-6) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b)    nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

 1. Dokumenty, o których mowa w ust. 7 pkt 1) i pkt 2) lit. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o których mowa w ust. 7 pkt 2 lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 8 stosuje się.
 3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 2 pkt. 3), składa dokument, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy PZP. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 8 zdanie pierwsze stosuje się.
 4. Dodatkowe wymagania dotyczące sporządzania i składania oświadczenia w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ):

1)     Oświadczenie w formie JEDZ musi potwierdzać spełnianie warunków, o których mowa w rozdz. V ust. 1 SIWZ oraz brak podstaw wykluczenia, o których mowa w rozdz. VI SIWZ;

2)     W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, o których mowa w rozdz. VI SIWZ, należy wypełnić część III sekcje A-D formularza JEDZ;

3)     W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału, o których mowa w rozdz. V ust. 1pkt 2) SIWZ, należy złożyć „Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji” w części IV sekcja Alfa i C formularza JEDZ. UWAGA: Zamawiający nie wymaga wypełnienia sekcji A, B i D w części IV oraz części V formularza JEDZ;

4)     Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną Cześć zamówienia zobowiązany jest do złożenia oddzielnego oświadczenia w formie JEDZ na każdą Część zamówienia;

5)     Wykonawca przy sporządzaniu oświadczenia w formie JEDZ może wykorzystać narzędzie ESPD dostępne na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/tools/espd lub poprzez stronę https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia;

6)     W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie w formie JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

7)     Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie,
w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu, składa także oświadczenie w formie JEDZ dotyczące tych podmiotów;

8)     Oświadczenie w formie JEDZ sporządza się jedynie w postaci elektronicznej (zgodnie z art. 10a ustawy PZP).

Zamawiający informuje, że nie ma możliwości korzystania z komercyjnych narzędzi programowych
w podpisywaniu JEDZ.

Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie
w trybie art. 26 ust. 3 ustawy PZP; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu.

 1. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić do właściwych organów odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożenia dokumentu.
 2. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126, z późn. zm.).
 3. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VII ust. 1 SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 4. Dokumenty lub oświadczenia o których mowa w niniejszym rozdziale (z wyjątkiem oświadczenia JEDZ oraz dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie niepieniężnej, które składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego) składane są̨ w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność́ z oryginałem. Poświadczenie za zgodność́ z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o której mowa w ust. 2, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
 5. W przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):

1)     w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

2)     oferta musi być w taki sposób podpisana, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;

3)     Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego;

4)     wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;

5)     Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.

 1. W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że do odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia dokumentów, o których mowa w rozdz. VII ust. 2 należy załączyć:

1) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2)     aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub potwierdzenie, że wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- odrębnie dla każdego ze wspólników oraz odrębnie dla spółki.

 1. Zamawiający informuje, że na podstawie § 2 ust. 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia odpowiada zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, Zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od Wykonawcy.
 2. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

VIII. informacja na temat wadium

 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

dla części 1 – 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100),

dla części 2 – 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100),

przed upływem terminu składania ofert.

 1. Wadium może być wniesione w:

a)    pieniądzu;

b)    poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c)     gwarancjach bankowych;

d)    gwarancjach ubezpieczeniowych;

e)    poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359).

IX. kryteria oceny ofert i ich znaczenie

 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów
  w kryteriach:

a)     Łączna cena ofertowa brutto – C;

b)     Okres gwarancji na wykonane prace (w latach) – G.

2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

Łączna cena ofertowa brutto – waga 60%

C = Cena najtańszej oferty / Cena badanej oferty x 60 pkt

Okres gwarancji – waga 40%

G = Okres gwarancji badanej oferty / Maksymalny okres gwarancji spośród badanych ofert x 60 pkt

3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

L = C + G

gdzie:

L – całkowita liczba punktów,

C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”,

G – punkty uzyskane w kryterium „Okres gwarancji na wykonane prace (w latach)”,

 1. Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie, przeliczonej według wzoru opisanego powyżej.
 2. Ocena punktowa w kryterium „Okres gwarancji na wykonane prace (w latach)” dokonana zostanie na podstawie zadeklarowanego okresu gwarancji na wykonane prace wskazanego przez Wykonawcę w ofercie, przeliczonego według wzoru opisanego w tabeli powyżej.
 3. Przy czym Zamawiający ustala minimalny okres gwarancji na 2 lata i maksymalny termin gwarancji na 5 lat.
 4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
 5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
 6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP), a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

X. termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane, oraz język w jakim muszą one być sporządzone

termin składania ofert: 04.09.2019 r., do godziny 9.30

Wykonawca składa ofertę odpowiednią dla wybranej części zamówienia za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym z certyfikatem, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

XI. termin związania ofertą

 1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).
 2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XII. informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XIII. informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

XIV. informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie zamierza stosować aukcji elektronicznej.

XV. zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub
art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:

Nazwa pliku: przetarg remonty tur.zip (Details)
Typ: zip
Rozmiar: 4,386.22 Kb

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIE 1: Zwracamy się z prośbą o sprostowanie dotyczące terminu związania ofertą. SIWZ rozdział X str. 10 – wskazuje 60 dni związania ofertą. Formularz ofertowy (dla części 2) punkt H OŚWIADCZENIA podpunkt 4 str. 64 – termin związania ofertą 30 dni.
ODPOWIEDŹ 1: Termin związania ofertą wynosi 60 dni licząc od dnia otwarcia ofert, zgodnie z rodz. X SIWZ, w związku z art. 85 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Poprawiony: środa, 21 sierpnia 2019 10:53