Home Podstawy prawne Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 stycznia 2010 r w sprawie zadań ochronnych dla Kampinoskiego Parku Narodowego
Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 stycznia 2010 r w sprawie zadań ochronnych dla Kampinoskiego Parku Narodowego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Piotr Fidler   
czwartek, 18 marca 2010 18:53

ZARZĄDZENIE Nr 7
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 6 stycznia 2010 r.
w sprawie zadań ochronnych dla Kampinoskiego Parku Narodowego


Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 i Nr 157, poz. 1241) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustanawia się na 2010 r. zadania ochronne dla Kampinoskiego Paku Narodowego, zwanego dalej „Parkiem”.
§ 2. Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:
1)identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków, które określa załącznik nr 1 do zarządzenia;
2)opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;
3)opis sposobów czynnej ochrony gatunków roślin i zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;
4)wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną oraz krajobrazową, które określa załącznik nr 4 do zarządzenia;
5)ustalenie miejsc udostępnianych w celach naukowych, edukacyjnych, kulturowych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych, z podaniem sposobów ich udostępniania, oraz maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach, które określa załącznik nr 5 do zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Minister Środowiska
1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).
UZASADNIENIE
Zarządzenie Ministra Środowiska w sprawie zadań ochronnych dla Kampinoskiego Parku Narodowego jest wykonaniem upoważnienia zawartego w art. 22 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 i Nr 157, poz. 1241) Zgodnie z tym przepisem dla parków narodowych, do czasu ustanowienia planów ochrony, minister właściwy do spraw środowiska ustanawia w drodze zarządzenia zadania ochronne.
Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz zakres zadań ochronnych zostały opracowane w formie tabelarycznych zestawień. W zestawieniach określono zagrożenia oraz sposoby i zakres prowadzenia zabiegów w ramach ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej z podaniem lokalizacji, ich rozmiarem (metry, hektary, kilogramy itp.) oraz określeniem ekosystemów, w których mają być wykonane. Dla wybranych gatunków zwierząt określono rodzaj zadań ochronnych oraz sposób prowadzenia zabiegów w ramach ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej.
W związku z występującymi zagrożeniami przyrody Parku zabiegi wykonywane w ramach ochrony czynnej i krajobrazowej dostosowane zostały do wymogu utrzymania ekosystemów i zachowania powiązań między nimi, a także do ich renaturalizacji. Uzasadnienie zabiegów znajduje się w załączniku nr 2.
Zabiegi w obszarach objętych ochroną ścisłą - związane są z utrzymaniem przez cały rok bezpieczeństwa pożarowego lasów oraz bezpieczeństwa osób odwiedzających Park.
Zabiegi w obszarach objętych ochroną czynną:
Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanach (trzebież), zwiększająca odporność drzewostanów na czynniki biotyczne i abiotyczne:
- trzebież wczesna (TW) i trzebież późna (TP) wykonywana w średniowiekowych drzewostanach sosnowych na siedliskach boru mieszanego świeżego (BMśw), lasu mieszanego świeżego (LMśw) i lasu świeżego (Lśw). Podstawowym celem tych zabiegów jest stworzenie warunków do przebudowy tych drzewostanów tj. do zwiększenia w nich udział dębów szypułkowych i bezszypułkowych,
- trzebież wczesna w drzewostanach sosnowych do 40 lat wykonywana na siedliskach boru świeżego (Bśw) i BMśw, której celem jest kształtowanie struktury drzewostanu w sposób uodporniający go na czynniki biotyczne i abiotyczne,
- trzebież późna wykonywana w drzewostanach sosnowych starszych klas wieku na siedlisku Bśw i BMśw. Celem tego zabiegu jest kształtowanie zróżnicowanej struktury przestrzennej drzewostanu sosnowego przez wykorzystanie i włączenie do drzewostanów spontanicznie powstałych podrostów i odnowień.
Utrzymywanie odpowiedniego stanu sanitarnego lasu (cięcia sanitarne) oraz usuwanie drzew opanowanych przez grzyby i owady oraz drzew wywróconych i złamanych, zagrażających trwałości drzewostanów - celem zabiegu jest zapobieganie masowemu rozmnożeniu owadów o gradacyjnym typie dynamiki populacji oraz epizoocjom grzybów patogenicznych w stosunku do drzew. Termin realizacji cały rok.
Poprawa warunków wzrostu młodego pokolenia występującego pod okapem drzewostanu (cięcia odsłaniające) - celem zabiegu jest umożliwienie dalszego wzrostu i docelowo wejście w skład drzewostanu wartościowych podrostów dębowych i sosnowych.
Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanach - czyszczenia wczesne (CW) - czyszczenia wczesne spełniają kilka zadań min: uporządkowują skład gatunkowy uprawy i formy zmieszania, regulują zagęszczenie drzew, poprawiają jakość drzew (głównie cennych domieszek liściastych). Celem CW jest doprowadzenie uprawy do etapu, jakim jest początek okresu młodnika. Wykonanie tego zabiegu jest konieczne ze względu na jego podstawowe znaczenie dla przyszłego drzewostanu.
- czyszczenia późne - celem czyszczeń późnych (CP) jest doprowadzenie młodnika do etapu, jakim jest początek okresu drzewostanu dojrzewającego (tyczkowiny). Jest to zabieg przygotowujący drzewostan do pierwszej trzebieży i od ich wykonania będzie zależał stan przyszłego drzewostanu. Konieczność wykonywania CP ma duże znaczenie dla jakości przyszłych drzewostanów zwiększają ich odporność i zdrowotność.
Zalesienia nabytych gruntów rolnych (zalesienia na gruntach porolnych) - celem zabiegu jest zalesienie części gruntów rolnych, pozyskanych w drodze wykupu lub wymiany od prywatnych właścicieli.
Przebudowa drzewostanu po usunięciu sosny banksa - celem zabiegu jest odnowienie lasu rodzimymi gatunkami drzew, po wycięciu obcego gatunku drzewiastego, jakim jest dla Parku sosna banksa.
Podsadzenia hodowlane luk w drzewostanach po usunięciu czeremchy amerykańskiej - celem zabiegu jest zapobieżenie odnawianiu się obcego gatunku drzewiastego - czeremchy amerykańskiej, poprzez sadzenie rodzimych gatunków drzew.
Dosadzanie pożądanych gatunków drzew w uprawach leśnych i młodnikach (poprawki i uzupełnienia) - celem zabiegu jest uzupełnienie w założonych wcześniej uprawach i młodnikach sadzonek drzew i krzewów, które z różnych przyczyn, szczególnie długich okresów suszy, obumarły.
Palikowanie i grodzenie modrzewia, cisa i cennych gatunków liściastych w celu ograniczenia szkód powodowanych przez zwierzęta łowne oraz grodzenie sadzonek w odnowieniach i dolesieniach luk - celem zabiegów jest ochrona sadzonek modrzewia, cisa i cennych gatunków liściastych w nowo zakładanych uprawach. Wymienione sadzonki są szczególnie często niszczone przez sarny kozły w okresie wycierania poroża oraz zgryzane przez inne gatunki jeleniowate. Zabieg wybiórczej ochrony sadzonek nie ogranicza naturalnej bazy żerowej zwierząt.
Konserwacja istniejących ogrodzeń - celem zabiegu jest ochrona upraw i młodników przed zniszczeniem przez zwierzęta łowne, poprzez utrzymanie istniejących ogrodzeń. Prace wykonuje się przez cały rok.
Zbiór nasion i owoców z rodzimych drzew i krzewów - celem zabiegu jest zapewnienie lokalnego pochodzenia sadzonek drzew i krzewów, sadzonych w ramach prac hodowlanych.
Wykaszanie roślin zielnych na powierzchni upraw leśnych - celem tego zabiegu jest utrzymanie gleby w stanie odpowiedniej sprawności oraz systematyczne niszczenie chwastów aż do czasu, kiedy przestaną one zagrażać drzewkom. Termin realizacji - okres wegetacyjny.
Kontrolne poszukiwanie owadów w ściółce na stałych powierzchniach - celem zabiegu jest zebranie z powierzchni próbnych, zlokalizowanych w drzewostanach sosnowych powyżej 20 lat, zimujących form owadów, określenie ich ilości oraz zdrowotności. Zespół Ochrony Lasu na podstawie otrzymanych materiałów określa stopnie zagrożenia drzewostanów. Prace wykonuje się po pierwszych przymrozkach.
Prognozowanie występowania owadów: wykładanie pułapek zapachowych (feromonowych) i opasek lepowych - celem zabiegu jest określanie tempa i tendencji rozwojowych owadów oraz ich liczebności a także określenie zagrożenia, jakie mogą stwarzać dla ekosystemów leśnych parku. Decyzje o dodatkowych pracach podejmuje się wspólnie z Zakładem Ochrony Lasu wg zasad określonych w Instrukcji Ochrony Lasu. Terminy uzależnione są od biologii poszczególnych gatunków i mogą dotyczyć prac w różnych miesiącach.
Ochrona przed ekspansją obcych gatunków roślin - celem zabiegu jest ograniczenie występowania czeremchy amerykańskiej, dębu czerwonego, a także robinii akacjowej, klonu jesionolistnego i rdestowca japońskiego, gatunków szczególnie zagrażających rodzimej różnorodności biologicznej. Te silnie ekspansywne gatunki powodują w wielu miejscach zanikanie rodzimych gatunków drzew i krzewów. Stosuje się metody walki mechanicznej, chemicznej i hodowlanej. Usuwanie mechaniczne polega na wyrywaniu ręcznym bądź mechanicznym, tak by usunąć drzewo wraz z szyją korzeniową. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się zastosowanie chemicznego środka systemicznego na ścięte pnie lub zaciosy. Prace hodowlane polegają na wprowadzeniu rodzimych gatunków drzew i wykaszaniu odrośli lub siewek gatunków obcych, a także wycinaniu (jeśli to możliwe wyrywaniu) inwazyjnych gatunków występujących w rozproszeniu w podroście.
Odkrzaczanie wrzosowiska - celem zabiegu jest niedopuszczenie do zarośnięcia otwartego terenu wrzosowiska przez drzewa i krzewy.
Odstrzały redukcyjne saren i jeleni - celem regulacji jest utrzymywanie stada podstawowego w takiej ilości osobników, która nie spowoduje wzrostu szkód istotnych w drzewostanach Parku. Regulację przeprowadza się uwzględniając okresy ochronne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz. U. Nr 48, poz. 459, i z 2009 r. Nr 163, poz. 1303).
Odstrzały redukcyjne dzików - celem zabiegu jest zmniejszenie liczebności dzików, które powodują ogromne szkody w plonach i uprawach rolnych rolników. Regulację przeprowadza się uwzględniając okresy ochronne zgodnie z ww. rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne.
Odstrzały redukcyjne lisa, jenota, norki amerykańskiej i szopa pracza w celu ochrony ptaków i drobnych ssaków oraz odstrzały redukcyjne bażanta i świnki wietnamskiej jako gatunków obcych -
celem redukcji jest ograniczanie rozprzestrzeniania się lisa i gatunków obcych dla fauny parku, które wpływają negatywnie na rodzime populacje dzikich zwierząt. Jednocześnie wraz z odstrzałem prowadzony jest monitoring populacji ww. gatunków obcych. W redukcji uwzględnia się okres ochronny tych zwierząt w okresie rozrodczym (od kwietnia do czerwca).
Konserwacja słupków granicznych - celem zabiegu jest zwiększenie czytelności wydzieleń leśnych w terenie.
Konserwacja pasów przeciwpożarowych - celem zabiegu jest utrzymanie pasa izolacyjnego chroniącego drzewostan przed rozprzestrzenianiem się ognia. Pas utrzymywany jest przez cały rok, ze szczególnym uwzględnieniem okresów o największym zagrożeniu pożarowym (na przedwiośniu i latem).
Konserwacja punktów czerpania wody, Utrzymanie przejezdności dojazdów pożarowych, Budowa nowych i remont istniejących dróg z drewnianych wałków, Porządkowanie terenów przyległych do dróg publicznych i szlaków turystycznych z materiałów łatwopalnych, Usuwanie nalotu drzew i krzewów pod liniami energetycznymi i wokół transformatorów, Tablice o zagrożeniu pożarowym, Prowadzenie letnich akcji obserwacji przeciwpożarowych - wszystkie wymienione działania mają na celu ochronę terenu Parku przed pożarami.
Koszenie i odkrzaczanie łąk wykonywane bezpośrednio przez Park, przez wydzierżawienie terenu osobom uczestniczącym w programach rolno-środowiskowych lub przez miejscowych rolników, którzy po sąsiedzku użytkują swoje łąki i pastwiska - celem zabiegu jest utrzymanie terenów zbiorowisk roślinności łąkowej, często sezonowo podmokłych, w celu zachowania siedlisk ptaków, przystosowanych do terenów wykaszanych i wypasanych, takich jak: derkacz, rycyk, krwawodziób, czajka, kszyk. Jednocześnie udostępnienie bazy pokarmowej dla takich zwierząt jak sarna, łoś, pośrednio błotniak stawowy, myszołów. Termin zabiegu lipiec - wrzesień, zależnie od wilgotności terenu i występowania cennych gatunków roślin i zwierząt.
Ochrona czynna ekosystemów wodnych – celem ochrony ekosystemów wodnych jest: ochrona procesów w nich zachodzących, utrzymanie bioróżnorodności, przeciwdziałanie antropogenicznej eutrofizacji, przeciwdziałanie pogarszaniu jakości i ilości wód zarówno powierzchniowych, jak i głębinowych oraz poprawianie stosunków wodnych. Podstawowym działaniem jest jednak zatrzymanie jak największej ilości wody wiosennej pochodzącej z opadów na terenie Parku. Wykonywane jest to poprzez budowę i remont zastawek na ciekach wodnych, jak również zasypywanie zbędnych odcinków rowów melioracyjnych. Działania te prowadzone są w ten sposób, aby nie spowodować podtopienia, sąsiadujących z własnością Skarbu Państwa, terenów należących do prywatnych właścicieli. Jednocześnie przez cały czas prowadzony jest monitoring wód podziemnych i powierzchniowych oraz zmian klimatu.
Funkcjonowanie ziemnego zbiornika retencyjno-infiltrującego, gromadzącego również część oczyszczonych wód pościelowych z oczyszczalni ścieków „Mokre Łąki” – celem funkcjonowania zbiornika jest odbieranie nadmiaru wód opadowych i roztopowych oraz spowalnianie ich odpływu. Jednocześnie dopływ wód pościekowych z oczyszczalni „Mokre Łąki” pozwala utrzymać całoroczne lustro wody, dzięki czemu powstają dogodne siedliska lęgowe dla ptaków wodnych i wodno-błotnych oraz żerowiska wykorzystywane przez nie w okresie migracji.
Przeciwdziałanie osuwaniu się wydm - celem zabiegu jest przeciwdziałanie osuwaniu się wydmy na drogę publiczną w okolicy miejscowości Stara Dąbrowa i Górki.
Ochrona i kształtowanie walorów widokowych - celem zabiegu jest powrót do dawnych tradycji ogławiania wierzb na Mazowszu. Przy okazji tych działań powstają specyficzne miejsca gniazdowania, często bardzo rzadkich gatunków ptaków, jak np. pójdźka.
Ochrona obszarów Parku przed nadmierną penetracją ludzką - celem zabiegu jest zatrzymanie osób odwiedzających Park poza miejscami o wysokich wartościach przyrodniczych. Szczególnie chodzi tu o zakaz ruchu dla wszelkich pojazdów silnikowych, dla których szlabany są znaczną przeszkodą.
Ochrona obszarów Parku przed nadmiernym ruchem turystycznym - celem zabiegu jest zatrzymanie części ruchu turystycznego na obrzeżach Parku oraz ukierunkowanie go na szlaki turystyczne i miejsca z odpowiednio przygotowaną infrastrukturą turystyczną. Aby zatrzymać osoby niezbyt zainteresowane przyrodą Parku konieczne jest zaproponowanie im innych możliwości spędzenia czasu poprzez budowę i stałe utrzymywanie w odpowiednim stanie infrastruktury turystycznej.
Konserwacja i ochrona leśnych mogił, kapliczek, przydrożnych krzyży i innych pamiątek historii i kultury terenu Parku - oprócz wyeksponowania wszystkich tych miejsc związanych z
dziedzictwem człowieka na terenie Puszczy Kampinoskiej poprzez ich ochronę i stałą konserwację, planowane jest także ustawianie tablic informacyjnych.
Nabywanie nieruchomości prywatnych położonych w granicach Parku – celem działania jest stworzenie lepszych warunków ochrony przyrody oraz zapobieżenie wielu niekorzystnym procesom będących wynikiem występowania terenów prywatnych w szachownicy z własnością Skarbu Państwa. Działania prowadzone są zgodnie ze stanowiskiem Rady Ministrów nr KRM - 24 -58 – 070 z 2007 r.
Produkcja materiału sadzeniowego - celem jest produkcja sadzonek drzew i krzewów rodzimego pochodzenia wykorzystywanych na potrzeby zalesień nabywanych gruntów, podsadzeń luk po wiatrołomach oraz innych prac hodowlanych.
Zwalczanie chorób grzybowych materiału sadzeniowego - celem zabiegu jest otrzymanie silnych i zdrowych sadzonek, używanych później w pracach zalesieniowych i odnowieniu lasu.
Uzasadnienie zabiegów znajduje się w załączniku nr 3 (niewymienionych w trakcie uzasadniania załącznika nr 2).
Ochrona czynna sasanki łąkowej, zawilca wielkokwiatowego, orlika pospolitego, szałwi łąkowej i naparstnicy zwyczajnej - celem zabiegu jest monitoring posadzonych w poprzednich latach roślin chronionych.
Ochrona zwierząt łownych - celem zabiegu jest łagodzenie wpływu ekstremalnie trudnych warunków klimatycznych w okresie zimowym, przy wysokiej pokrywie śnieżnej i silnych mrozach, poprzez wykładanie soli, odladzanie wodopojów, udostępnianie runa poprzez częściowe usunięcie pokrywy śnieżnej oraz ewentualne dokarmianie w skrajnych warunkach zimowych. Na przedwiośniu wykładanie soli ogranicza szkody wyrządzane przez jeleniowate w ekosystemach leśnych i podnosi kondycję zdrowotną zwierząt.
Ochrona żubrów - Hodowla zamknięta tych zwierząt w Ośrodku Hodowli Żubrów w Smardzewicach ma na celu utrzymaniu rezerwy genetycznej dla populacji żubrów żyjących na wolności. Działania prowadzone są we ścisłym współdziałaniu z naukowcami monitorującymi stan populacji dzikiej jak i stad hodowlanych. W hodowli steruje się rozmnażaniem i wymienia zwierzęta z innymi ośrodkami hodowlanymi.
Ochrona rysi - działania są kontynuacją programu reintrodukcji tych drapieżników, rozpoczętego w 1992 r. Obejmują przede wszystkim monitoring populacji, ewentualny odłów i leczenie osobników chorych i osłabionych oraz ponowne ich uwalnianie. W bieżącym roku planowane jest odświeżenie zasobów genetycznych populacji poprzez sprowadzenie i wypuszczenie kolejnych osobników.
Ochrona bobrów - działania są kontynuacją programu reintrodukcji tego gatunku w 1980 r. Mają one również za zadanie zmniejszenie negatywnego wpływu bobrów na tereny prywatne położone w szachownicy własności z terenami będącymi własnością Skarbu Państwa.
Ochrona lisów przed wścieklizną - monitorowanie i regulacja liczebności drapieżników podyktowana jest koniecznością zachowania równowagi w środowisku przyrodniczym oraz ograniczania rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych. Wykładanie szczepionki planowane jest wiosną i jesienią (w ramach działań Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii).
Ochrona czynna nietoperzy i innych drobnych ssaków oraz owadów - celem podejmowanych działań jest utrzymanie populacji zwierząt, związanych z człowiekiem. Z tego powodu, w części wykupionych od prywatnych właścicieli osad, pozostawia się odpowiednio urządzone i zabezpieczone piwnice oraz niektóre drewniane budynki.
Ochrona czynna bociana czarnego, bielika oraz orlika krzykliwego - celem podejmowanych działań jest utrzymanie populacji wymienionych ptaków w stanie nie niższym niż obecnie, poprzez wyznaczanie stref ochronnych wokół gniazd. Podobnymi działaniami otoczone są również inne gatunki ptaków drapieżnych w okresie lęgowym.
Ochrona nietoperzy oraz ptaków (głównie dzięciołów) oraz bezkręgowców - działania polegają przede wszystkim na pozostawianiu drzew dziuplastych i większości drzew martwych, stanowiących bazę lęgową i miejsce żerowania wymienionych zwierząt. Termin realizacji zadań przewidziany jest na cały rok.
Ochrona czynna bezkręgowców ujętych w Dyrektywie Siedliskowej - ochrona polegająca na koszeniu i odkrzaczaniu łąk, utrzymywaniu odpowiedniego poziomu wód w zbiornikach, pozostawianu drzew dziuplastych, próchniejących i martwych - głównie dębów i lip. Celem zabiegów jest zachowanie bazy pokarmowej oraz siedlisk rzadkich gatunków bezkręgowców.
Wprowadzony podział obszaru parku narodowego na rodzaje ochrony oraz sposoby udostępniania obszaru parku dla celów naukowych, edukacyjnych, kulturowych, turystycznych, rekreacyjnych i amatorskiego połowu ryb opracowano w formie tabelarycznej. Określono również maksymalną liczbę osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu parku narodowego, udostępnionego dla realizacji wskazanego celu.
Realizacja zadań ochronnych w załącznikach do niniejszego zarządzenia może być dostosowana do konieczności usuwania negatywnych skutków zjawisk żywiołowych w Parku.
Wykonanie zadań ochronnych przyczyni się nie tylko do zachowania walorów przyrodniczo - krajobrazowych, odtworzenia zniekształconych i zanikłych ogniw rodzimej przyrody, ale również do utrzymania w należytym stanie infrastruktury, jaką dysponuje Park.
Projekt zadań ochronnych uzyskał pozytywną opinię Rady Naukowej Parku.
Wejście w życie zarządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa oraz nie będzie miało bezpośredniego wpływu na budżety jednostek samorządu terytorialnego. W sposób pośredni będzie natomiast miało wpływ na promocję gmin, na obszarze, których Park został utworzony, powodując zwiększenie ruchu turystycznego, a tym samym dodatkowe dochody ze świadczenia usług turystycznych.
Przepisy zarządzenia nie mają wpływu na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki, jak również na sytuację i rozwój regionalny.
Zagadnienia regulowane przedmiotowym zarządzeniem nie mają odzwierciedlenia w prawodawstwie Unii Europejskiej, a więc zarządzenie to nie podlega ocenie, co do jego zgodności z prawem UE.
Załączniki do zarządzenia Nr
Ministra Środowiska
z dnia
Załącznik nr 1
IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW
I. Zagrożenia wewnętrzne istniejące1)
Lp.
Identyfikacja i ocena zagrożeń
Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń
i ich skutków
1
Zagrożenie przyrody Parku spowodowane przez działania właścicieli nieruchomości nie-będących w trwałym zarządzie Parku, a występujących w szachownicy gruntów będących w trwałym zarządzie Parku.
Nabywanie gruntów prywatnych w Parku zgodnie ze stanowiskiem Rady Ministrów z 2007r. (KRM-24-58-070). Ustanowienie rezerwy terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną dla właścicieli nieruchomości nabywanych w celu oddania w trwały zarząd Parku: Obręb Ochronny Laski w oddziałach: 185, 215, 216, 217, 218 oraz Obręb Ochronny Kromnów w oddziale 269.
2
Obniżenie poziomu
wód gruntowych.
Budowa i konserwacja zastawek na ciekach wodnych Parku, likwidacja kanałów odwadniających, renaturyzacja głównych cieków Parku.
3
Niekontrolowana penetracja całego terenu Parku.
Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę i konserwację infrastruktury turystycznej, jednolite i czytelne oznakowanie granicy zewnętrznej Parku, konserwacja szlaków pieszych (odnawianie co 3 - 4 lata), zgodnie z potrzebą ewentualne korekty przebiegu, wymiana słupów i drogowskazów na węzłach komunikacyjnych, konserwacja szlaków rowerowych, wyznaczenie sieci szlaków we wschodniej części Parku, oznakowanie w terenie szlaków turystyki konnej, konserwacja ścieżek dydaktycznych oraz wykonanie kolejnych, konserwacja szlabanów metalowych, instalowanie nowych w celu uniemożliwienia wjazdów pojazdów na tereny chronione, budowa zapór (z żerdzi, kłód, gałęzi) u podnóża wydm i miejsc nielegalnej penetracji (ścieżki, wjazdy itp.), ustawianie tablic informacyjnych, map, tablic z regulaminem Parku i piktogramów
4
Występowanie pożarów.
Wykonanie pasów przeciwpożarowych, utrzymanie dojazdów pożarowych w stanie przejezdności, usuwanie krzewów, drzew pod liniami energetycznymi i wokół transformatorów, gaszenie pożarów, modernizacja systemu łączności, oczyszczanie punktów czerpania wody, porządkowanie terenów zagrożonych z materiałów łatwopalnych, remont i wymiana tablic informacyjnych o zagrożeniach pożarowych.
5
Opanowywanie przez ekspansywne gatunki obcego pochodzenia siedlisk właściwych dla rodzimych roślin
i zwierząt.
Usuwanie mechaniczne drzew i krzewów obcego pochodzenia; w stosunku do najbardziej ekspansywnych (czeremcha amerykańska, klon jesionolistny, dąb czerwony, robinia akacjowa) wspomaganie preparatami chemicznymi i biologicznymi, podobnie w stosunku do roślin zielnych zagrażających rodzimym gatunkom specjalnej troski.
6
Niezgodność składu gatunkowego drzewostanów z siedliskiem, niewłaściwa struktura przestrzenna i wiekowa drzewostanów.
Regulacja struktury gatunkowej i wiekowej drzewostanów, dolesianie luk i przerzedzeń, produkcja we własnej szkółce sadzonek drzew i krzewów do odnowień i zalesień, wykonywanie poprawek i uzupełnień, porządkowanie powierzchni i przygotowanie gleby pod odnowienia, pielęgnacja upraw, wprowadzanie podszytów zgodnych z siedliskiem, utrzymywanie odpowiedniej struktury zbiorowiska leśnego, wykonywanie cięć pielęgnacyjno-hodowlanych i ochronnych, odnowienie lasu w drodze siewu (naturalnego, sztucznego) lub sadzenia, przebudowa drzewostanów.
7
Zanieczyszczenie wód.
Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków, kanalizowania wsi i zaopatrzenia w wodę, wprowadzenie systemu oczyszczania ścieków burzowych, zabudowa biologiczna rzek, strumieni oraz terenów wokół zbiorników wodnych, przeciwdziałanie przekształcaniu łąk na grunty orne, ograniczenie stosowania nawozów mineralnych i środków ochrony roślin w miejscach położonych w sąsiedztwie cieków i zbiorników wodnych, niewprowadzanie do układu hydrograficznego Parku wód poniżej II klasy czystości, możliwość budowy przydomowych oczyszczalni ścieków tylko w zabudowie rozproszonej.
8
Zanieczyszczenie powietrza.
Ocieplanie budynków, modernizacja systemów ogrzewania na wykorzystujące bardziej przyjazne dla środowiska nośniki energii, w szczególności odnawialne źródła energii.
9
Zanieczyszczenie powierzchni ziemi.
Zbiórka, segregacja i wywóz odpadów stałych, likwidacja starych składowisk odpadów i rekultywacja terenu.
10
Zagrożenia drzewostanów przez owady.
Prognozowanie występowania owadów poprzez: wykładanie pułapek feromonowych, wykonanie jesiennych poszukiwań owadów w ściółce i poszukiwanie owadów w glebie; ograniczanie ilości owadów poprzez: wyszukiwanie i usuwanie zasiedlonych drzew stojących, usuwanie części drzew przewróconych lub złamanych w wyniku działania czynników abiotycznych, mechaniczne rozdrabnianie gałęzi i resztek po wyróbce drewna z pozostawieniem ich na powierzchni, ograniczanie ilości owadów poprzez korowanie surowca drzewnego, chwytanie owadów w pułapki.
11
Zagrożenia sadzonek hodowanych na szkółce przez owady i pasożytnicze grzyby.
Prognozowanie występowania owadów poprzez poszukiwanie owadów w glebie; zwalczanie owadów oraz chorób grzybowych w szkółce (mechanicznie, chemicznie, biologicznie).
12
Szkody wyrządzane przez zwierzęta łowne
w ekosystemach leśnych
i nieleśnych.
Zabezpieczanie upraw leśnych i odnowień przed zgryzaniem poprzez wykonanie nowych ogrodzeń oraz naprawianie już istniejących, zabezpieczanie upraw rolnych przez grodzenie i stosowanie repelentów, regulacja liczebności populacji.
13
Zarastanie drzewami
i krzewami zbiorowisk nieleśnych.
Koszenie łąk i usuwanie niepożądanych drzew i krzewów,
w celu zachowania nieleśnych zbiorowisk roślinnych, utrzymanie gruntów uprawnych – zespołów tradycyjnych upraw i związanych z nimi zbiorowisk segetalnych.
14
Zmniejszanie się liczebności gatunków roślin.
Eliminacja nadmiernej konkurencji osobników ekspansywnych, prowadzenie działań zmierzających do przywrócenia i utrzymania właściwych stosunków wodnych; zachowanie gospodarki ekstensywnej i pierwotnych sposobów użytkowania rolniczego, ochrona gatunków zagrożonych (monitoring, oraz ewentualne zastosowanie ochrony czynnej, np. odsłanianie terenów otwartych).
15
Zanikanie
i przekształcanie siedlisk gatunków zwierząt.
Zachowanie różnorodności, powierzchni i właściwego środowiska życia zwierząt, sterowanie zagęszczeniem, strukturą gatunkową, wiekową i przestrzenną populacji zwierząt.
16
Rozprzestrzenianie
się obcych gatunków zwierząt.
Ograniczanie liczebności gatunków obcych, a stanowiących zagrożenie dla istnienia gatunków rodzimych.
17
Ginięcie rodzimych gatunków zwierząt.
Przywracanie gatunków zwierząt, które dawniej występowały na terenie Parku, zasilanie grup zwierząt nowymi osobnikami, prowadzenie zamkniętej hodowli zachowawczej żubrów, ograniczanie liczebności gatunków stanowiących niebezpieczeństwo dla istnienia gatunków zagrożonych, dokarmianie zwierząt w okresie zalegania wysokiej pokrywy śnieżnej i katastrofalnie niskich temperatur, pogłębianie i odladzanie wodopojów.
18
Nieszczęśliwe zdarzenia losowe, którym ulegają zwierzęta.
Okresowe przetrzymywanie i leczenie zwierząt wymagających opieki, odpowiednie oznakowanie dróg przecinających korytarze ekologiczne, budowa przejść
dla zwierząt nad lub pod drogami.
19
Zagrożenie wścieklizną.
Redukcja lisów i jenotów, wykładanie szczepionek przeciw wściekliźnie.
20
Zużycie techniczne zabytków budownictwa i architektury.
Konserwacja i rewaloryzacja.
21
Zniekształcenie krajobrazu.
Prace rekonstrukcyjne, w tym przycinanie gałęzi wierzb przydrożnych (ogławianie), usuwanie samosiewów brzozy.
22
Antropogenna erozja gleb na wydmach.
Odgrodzenie wydm narażonych na penetrację ludzką i erozję wodną.
II. Zagrożenia wewnętrzne potencjalne1)1)
Identyfikacja i ocena zagrożeń
Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków
Przystosowanie się zespołów roślinnych do obniżonego melioracyjnie poziomu wód gruntowych. Ewolucja siedlisk w kierunku trudnym do zdefiniowania. Coraz trudniejsze do przewidzenia kierunki przekształcania gleb i siedlisk oraz reakcji roślin na wymuszone zmiany.
Kontynuacja nabywania gruntów prywatnych.
Renaturyzacja całych obszarów minizlewni hydrologicznych. Przyspieszenie tempa wymienionych działań.
III. Zagrożenia zewnętrzne istniejące1)1)
Lp.
Identyfikacja i ocena zagrożeń
Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń
i ich skutków
1
Presja urbanizacji na terenie otuliny Parku, zanieczyszczenie powietrza, gleby, wód.
Prowadzenie uzgodnień w ramach opracowywania projektów planów i studiów zagospodarowania przestrzennego.
2
Przerwanie powiązań przyrodniczych Parku
z otoczeniem,
w szczególności z doliną Wisły, a w wyniku tego doprowadzenie do zubożenia gatunkowego roślin i zwierząt Parku.
Prowadzenie uzgodnień w ramach opracowywania projektów planów i studiów zagospodarowania przestrzennego.
3
Opanowywanie Parku przez gatunki obce roślin i zwierząt.
Propagowanie w otulinie hodowli rodzimych roślin
i zwierząt.
4
Obniżanie poziomu wód gruntowych oraz ich zanieczyszczanie.
Ograniczenie ilości ujęć wody, nieprowadzenie prac powodujących obniżanie poziomu wód w Parku oraz badanie czystości wód.
IV. Zagrożenia zewnętrzne potencjalne1)1)
Lp.
Identyfikacja i ocena zagrożeń
Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków
1
Utrzymywanie się wysokiego zanieczyszczenia wód gruntowych
i powierzchniowych
w Parku i otulinie.
Opiniowanie inwestycji mających wpływ na stan wód: gminnych wodociągów, sieci kanalizacyjnych itp.
2
Antropogeniczne przekształcenia gleb.
Wspieranie tradycyjnego rolnictwa (ekologicznego)
i agroturystyki.
Załącznik nr 2
OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW, Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ
I. Sposoby ochrony czynnej na obszarach ochrony ścisłej
A. W ekosystemach leśnych
Lp.
Rodzaj zadań ochronnych
Rozmiar
Lokalizacjai)
1
Ograniczanie penetracji terenu przez ludzi – bariery wzdłuż granic i na drogach dojazdowych do obszarów ochrony ścisłej.
Doraźnie – zależnie od zagrożenia.
Obszar całego Parku.
2
Naprawa i wymiana tablic informujących o nazwie
i celach utworzenia obszarów ochrony ścisłej, słupków granicznych obszarów ochrony ścisłej, poprawienie oznakowania szlaków turystycznych, bieżące naprawy infrastruktury turystycznej.
Doraźnie - zależnie od potrzeb.
Obszar całego Parku.
3
Ścinanie pojedynczych drzew zagrażających turystom przy szlakach turystycznych (z pozostawieniem ich na gruncie).
Doraźnie - zależnie od zagrożenia.
Obszar całego Parku.
4
Ochrona przeciwpożarowa:
Utrzymanie przejezdności 27 dojazdów pożarowych, łącznie z ich oznakowaniem.
Naprawa i wymiana tablic informujących o zagrożeniach pożarowych.
Prowadzenie letnich akcji obserwacji przeciwpożarowych w obrębach i obwodach ochronnych.
2,50 km
Doraźnie - zależnie od potrzeb
Zależnie od zagrożenia.
Obszar całego Parku
Obszar całego Parku.
Obszar całego Parku.
5
Konserwacja słupków granicznych.
Doraźnie - zależne od potrzeb.
Obszar całego Parku.
B. W nieleśnych ekosystemach lądowych
Lp.
Rodzaj zadań ochronnych
Rozmiar
Lokalizacja1)1)
1
Ograniczanie penetracji terenu przez ludzi – bariery wzdłuż granic i na drogach dojazdowych do obszarów ochrony ścisłej.
Doraźnie – zależnie od zagrożenia.
Obszar całego Parku.
2
Naprawa i wymiana tablic informujących o nazwie
i celach utworzenia obszarów ochrony ścisłej, słupków granicznych obszarów ochrony ścisłej, poprawienie oznakowania szlaków turystycznych.
Doraźnie - zależnie od potrzeb.
Obszar całego Parku.
3
Ścinanie pojedynczych drzew zagrażających turystom przy szlakach turystycznych (z pozostawieniem ich na gruncie).
Doraźnie - zależnie od zagrożenia.
Obszar całego Parku.
4
Ochrona przeciwpożarowa:
Naprawa i wymiana tablic informujących o zagrożeniach pożarowych
Prowadzenie letnich akcji obserwacji przeciwpożarowych w obrębach i obwodach ochronnych.
Zależnie od zagrożenia i potrzeb.
Obszar całego Parku.
C. Inne, według specyfiki Parku
Lp.
Rodzaj zadań ochronnych
Rozmiar
Lokalizacja1)1)
1
Opieka nad Mogiłą Powstańców 1863 r.
1 obiekt.
Obręb Ochronny Laski: oddz. 234 c.
2
Kapliczki, krzyże przydrożne, tablice pamiątkowe
i pomniki - konserwacja i ochrona.
Według potrzeb.
Teren całego Parku.
3
Naprawa, konserwacja i budowa infrastruktury turystycznej, w tym oznakowań, drogowskazów na węzłach komunikacyjnych, tablic edukacyjno-informacyjnych, szlaków turystycznych.
Według potrzeb.
Szlaki turystyczne
i obiekty przy szlakach turystycznych
II. Sposoby ochrony czynnej na obszarach ochrony czynnej
A. W ekosystemach leśnych
Lp.
Rodzaj zadań ochronnych
Rozmiar
Lokalizacja1)1)
1
Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew
w drzewostanach (trzebież), zwiększająca odporność drzewostanów na czynniki biotyczne i abiotyczne,
w tym:
- trzebież wczesna.
743,78 ha
161,48 ha
Obręb Ochronny Kampinos: oddz. 180h, 193c, 297p, 300g,k,i,m,ax, 345b, 349p, 354h,n,t, 360b, 362a,t, 369g,h,o, 370d, 371a, 373g,i,m, 374a, 385y, 387ax, 402c, 411d, 412o,z, 413l, 417a,b, 428i, 440c,
Obręb Ochronny Kromnów: oddz. 82c, 271o,r, 272g,j,l,n, 279d,f,h,i,j,l,o,p, 280b,d,f,g,i, 306r, 307a,b, 315z, 331d, 335h, 338d,h, 344t, 354h, 356l, 357c, 359i,l, 360z, 361p, 362j, 363o, 364c, 365g,k, 366bx, 367x, 374c,f, 412k,
Obręb Ochronny Laski: oddz. 196h,
- trzebież późna
582,30 ha
199d, 200a,b, 248r, 281g,p, 307cx, 309fx, 312b, 326m, 327a,b,j,o, 328a,g, 343d
Obręb Ochronny Kampinos: oddz. 72s, 80d, 82k, 88g, 120a, 123b, 131f, 134d, 135a, 140a, 192k, 193g, 195g, 257a, 260c, 261b, 340t,x, 369i, 385j,t,hx, 386s, 387j,cx,dx,ix,nx,ox,zx,ay, 428i, 432k,
Obręb Ochronny Kromnów: oddz. 24c, 37a,b, 43c, 45g, 55h, 56i, 57f, 68d, 69c, 80b, 81g, 85d, 90a, 92c, 93c, 97f, 98a,b,c,d,f,h, 99a, 106a, 109d, 118h, 128a, 129d, 133a,b,c,d, 156b, 161a, 169a,b,c, 170a,d, 174b, 175a,b, 195b, 209b, 306o, 356gx, 359j,s, 361gx, 363h,m,p,r,w,x, 364k, 366b, 367dx, 368a, 377t, 378k,p,r,w,y,z,bx,
Obręb Ochronny Laski: oddz. 10a,b,c,g, 17a, 20g, 21i, 24a, 39b, 41b, 42a,b, 47a,b, 65a,g, 66b, 86d, 87c, 104f, 111Ak, 124a, 125d, 126b,g, 127d, 141a, 146b, 147b, 193b, 206p, 210k, 212l,n, 235a, 258a,b, 259b, 262a, 292kx, 323b, 340d,g, 343h,s,t,w, 344c,d.
2
Utrzymywanie odpowiedniego stanu sanitarnego lasu (cięcia sanitarne).
32,51ha
Obręb Ochronny Kampinos: oddz. 103b, 117c,
Obręb Ochronny Laski: oddz. 299b,c,d,g,h.
3
Poprawa warunków wzrostu młodego pokolenia występującego pod okapem drzewostanu (cięcia odsłaniające).
31,41 ha
Obręb Ochronny Kromnów: oddz. 204c, 221a.
4
Usuwanie części drzew opanowanych przez owady lub grzyby, których masowe występowanie zagraża w znaczący sposób trwałości drzewostanów oraz drzew wywróconych i złamanych wzdłuż dróg, szlaków turystycznych oraz w pobliżu zabudowań, obiektów turystycznych, linii
Doraźnie według oceny Zespołu Ochrony Lasu.
Obszar całego Parku.
energetycznych itp. stwarzających zagrożenie dla ludzi i mienia.
5
Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanach (czyszczenia),
w tym:
- czyszczenia wczesne,
- czyszczenia późne,
196,69 ha
26,83 ha
169,86 ha
Obręb Ochronny Kampinos: oddz. 190b, 191a,192c,i, 197g, 198a,b, 199g, 204c,g,h, 253k, 254k, 255g, 444c,
Obręb Ochronny Kromnów: oddz. 270dx, 272m, 275f, 306n, 364i, 370g,k,
wieś Górki dz nr 79, wieś Kromnów dz nr 230,
Obręb Ochronny Laski: oddz. 227g, 303p,
Obręb Ochronny Kampinos: oddz. 172Al, 189g,h,i, 191a, 193b,i, 196b,f, 198d, 201l, 203b, 205d, 256b, 257c, 262a, 291c,d, 298jx,px, 302jx, 307j, 315k, 316y, 334s,r, 338k, 346d, 360h, 361l,m, 362o, 363ax, 377l,bx,jx,kx 369ix, 387g, 391c, 400h, 401a, 402a, 405d,f, 406c, 412c, 415f,hx,jx, 418d, 437o, 438b,c,
Obręb Ochronny Kromnów: oddz. 279d,h,i,o,p, 309g, 310c, 315l,o,x, 339p, 343g, 350j, 353d, 362s, 365p, 366z, 367k, 372c,i, 374s, 387d,h,
Obręb Ochronny Laski: oddz. 81h, 107c, 115h, 241f,w,z, 243g,h,j, 254f,h, 267h, 273b, 312g,h,k,n,t,x,ax,cx, 336gx,kx,nx, 350a, 316w,x, 339a, 341a,c,m,n, 344g,f.
6
Zalesienia nabytych gruntów rolnych (zalesienia na gruntach porolnych).
1,32 ha
Obręb Ochronny Kampinos: wieś Kiścinne dz. nr 35.
7
Przebudowa drzewostanu po usunięciu gatunku obcego (sosny banksa).
0,52 ha
Obręb Ochronny Laski: oddz 180c.
8
Podsadzenia hodowlane luk w drzewostanach po usunięciu czeremchy amerykańskiej.
1,50 ha
Obręb Ochronny Kampinos: oddz. 199g, 258b.
9
Dosadzanie pożądanych dla
0,10 ha
Obręb Ochronny Kromnów: oddz.
danego siedliska gatunków drzew (dolesienia luk).
68f.
10
Dosadzanie pożądanych gatunków drzew w uprawach leśnych i młodnikach (poprawki
i uzupełnienia).
4,20 ha
Obręb Ochronny Kromnów: oddz. 116a, 117c,d, 118f,i, 119c, 165c,
wieś Famułki Królewskie dz nr 80
11
Użytkowanie istniejących plantacji choinkowych (świerkowych).
2,71 ha
Obręb Ochronny Kromnów: oddz. 77w, wieś Kromnów dz. nr 279,
Obręb Ochronny Laski: oddz.26f,j, 37b.
12
Palikowanie modrzewia, cisa i cennych gatunków liściastych,
w celu ograniczenia szkód powodowanych przez zwierzęta łowne.
800 sztuk
Obszar całego Parku w nowych nasadzeniach.
13
Grodzenie odnowień.
0,52 ha
Obręb Ochronny Laski: oddz. 180c.
14
Konserwacja istniejących ogrodzeń.
Według potrzeb
Obszar całego Parku.
15
Wzbogacanie składu gatunkowego poprzez sadzenie krzewów.
0,20 ha
Obręb Ochronny Kampinos: oddz. 338m, wieś Górki dz. nr 399.
16
Zbiór nasion i owoców z rodzimych drzew i krzewów.
Według potrzeb
Obszar całego Parku.
17
Wykaszanie roślin zielnych na powierzchni upraw leśnych.
29,42 ha
Obszar całego Parku.
18
Kontrolne poszukiwania owadów w ściółce na stałych powierzchniach, w celu oceny liczebności owadów.
501 prób
Drzewostany sosnowe w wieku powyżej 20 lat.
19
Prognozowanie występowania owadów: wykładanie pułapek zapachowych (feromonowych).
51 szt.
Drzewostany sosnowe w wieku powyżej 20 lat.
20
Ochrona przed ekspansją obcych gatunków roślin: wycinanie, wyrywanie i w wyjątkowych przypadkach dopuszczenie zwalczania chemicznego czeremchy amerykańskiej, robinii akacjowej, dęba czerwonego, klonu jesionolistnego i rdestowca Japońskiego.
179,63 ha
Obszar całego Parku.
21
Odkrzaczanie wrzosowiska.
Całkowita powierzchnia 38,55 ha,
powierzchnia zredukowana około 10 ha
Obręb Ochronny Laski: oddz. 334j,k.
22
Odstrzały redukcyjne saren w celu minimalizacji szkód w odnowieniach i uprawach leśnych.
100 sztuk
- łącznie na obszarze ochrony czynnej i krajobrazowej
Obszar całego Parku.
23
Odstrzały redukcyjne jeleni w celu minimalizacji szkód w odnowieniach i uprawach leśnych i rolnych.
25 sztuk
- łącznie na obszarze ochrony czynnej i krajobrazowej
Obszar całego Parku.
24
Odstrzały redukcyjne dzików w celu minimalizacji szkód w uprawach i płodach rolnych.
400 sztuk
- łącznie na obszarze ochrony czynnej i krajobrazowej
Obszar całego Parku.
25
Odstrzały redukcyjne lisa, jenota, norki amerykańskiej i szopa pracza w celu ochrony ptaków i drobnych ssaków oraz odstrzały redukcyjne świnki wietnamskiej jako gatunku obcego.
Bez ograniczeń.
Obszar całego Parku.
26
Konserwacja słupków granicznych.
Doraźnie - zależne od potrzeb.
Obszar całego Parku.
27
Konserwacja pasów przeciwpożarowych (mineralizacja).
Konserwacja punktów
14,20 km
3 sztuki
Obręb Ochronny Kampinos: oddz. 297m, 304y, 308d, 316x, 372o, 373dx, 374t, 411c, 419a,
Obręb Ochronny Kromnów: oddz. 229z, 269a,b,c,d,f, 282d,f, 287a,b, 289d,j, 318c, 321a,g,h, 403b,
Obręb Ochronny Laski: oddz. 84b,c, 110a,b, 111Am, 134Aa,Ac,As, 228a, 306a,y,fx,lx,mx,ox,sx,tx,wx, 307fx,cx,gx,jx, 308k,bx,kx,ox,sx,tx,wx, 309f,i,j,m,n,o,x,y,z,ax,cx,dx,fx,ix,jx,kx,mx, nx,ox,px,rx,sx,tx,wx,xx,yx,zx,
310i,n,w,z,x,y,bx,cx,dx,gx,
311a,j,k,m,l,o, 312b,d,f,g,h,k,l,m,n,o,p 313a,b,c,d,f,g, 314a,d,g,h,j,k,m, 333i,o,p,w,x,dx,fx,gx,hx,ix,jx, 334i, 339a,b,m, 341d,i,l,m
Obręb Ochronny Kampinos: oddz.
czerpania wody.
Utrzymanie przejezdności 88 dojazdów pożarowych – konserwacja.
Budowa nowych i remont istniejących dróg z drewnianych wałków.
Porządkowanie terenów przyległych do dróg publicznych i szlaków turystycznych z materiałów łatwopalnych i pozostałości po wyróbce drewna.
Usuwanie nalotu drzew i krzewów pod liniami energetycznymi i wokół transformatorów.
Naprawa i wymiana tablic, informujących o zagrożeniach pożarowych oraz oznakowanie dojazdów pożarowych
Ustawienie tablic o zakazie wstępu do lasu - wg potrzeb wynikających ze stanu zagrożenia pożarowego.
Prowadzenie letnich akcji obserwacji przeciwpożarowych na wieżach, w obrębach i obwodach ochronnych oraz w
52,30 km
2,42 km
60,39 ha
Doraźnie – zależnie od potrzeb.
Doraźnie – zależnie od potrzeb.
117 szt.
7 wież, zależnie od zagrożenia.
158w,
Obręb Ochronny Kromnów: oddz. 321i,
Obręb Ochronny Laski: oddz. 26k
Obszar całego Parku.
Obręb Ochronny Kampinos: oddz. 99g, 384f, 411a, 385,
Obręb Ochronny Kromnów: oddz. 59b, 84a, 146b, 150a, 189a, 192h, 204a, 205a, 365d,
Obręb Ochronny Laski: oddz. 21a,b, 128b,d, 143a,b, 145c, 181c, 182b
Obręb Ochronny Kampinos: oddz. 72s, 82k, 103b, 117c, 120a, 123b, 131f, 134d, 193g, 354n, 369o, 373g,i, 402c, 412o,
Obręb Ochronny Kromnów: oddz. 37a, 68d, 82c, 85d, 90a, 93c, 97f,37a, 68d, 82c, 85d, 90a, 93c, 97f,37a, 68d, 82c, 85d, 90a, 93c, 97f,37a, 68d, 82c, 85d, 90a, 93c, 97f,37a, 68d, 82c, 85d, 90a, 93c, 97f,37a, 68d, 82c, 85d, 90a, 93c, 97f,37a, 68d, 82c, 85d, 90a, 93c, 97f,37a, 68d, 82c, 85d, 90a, 93c, 97f,37a, 68d, 82c, 85d, 90a, 93c, 97f,37a, 68d, 82c, 85d, 90a, 93c, 97f,37a, 68d, 82c, 85d, 90a, 93c, 97f,37a, 68d, 82c, 85d, 90a, 93c, 97f,37a, 68d, 82c, 85d, 90a, 93c, 97f,37a, 68d, 82c, 85d, 90a, 93c, 97f,37a, 68d, 82c, 85d, 90a, 93c, 97f,37a, 68d, 82c, 85d, 90a, 93c, 97f,37a, 68d, 82c, 85d, 90a, 93c, 97f,37a, 68d, 82c, 85d, 90a, 93c, 97f,37a, 68d, 82c, 85d, 90a, 93c, 97f,37a, 68d, 82c, 85d, 90a, 93c, 97f,37a, 68d, 82c, 85d, 90a, 93c, 97f,37a, 68d, 82c, 85d, 90a, 93c, 97f,37a, 68d, 82c, 85d, 90a, 93c, 97f,37a, 68d, 82c, 85d, 90a, 93c, 97f,37a, 68d, 82c, 85d, 90a, 93c, 97f,37a, 68d, 82c, 85d, 90a, 93c, 97f,37a, 68d, 82c, 85d, 90a, 93c, 97f,37a, 68d, 82c, 85d, 90a, 93c, 97f,37a, 68d, 82c, 85d, 90a, 93c, 97f,37a, 68d, 82c, 85d, 90a, 93c, 97f,37a, 68d, 82c, 85d, 90a, 93c, 97f,37a, 68d, 82c, 85d, 90a, 93c, 97f, 98a,b,h, 133a,c,d, 161a, 195b,98a,b,h, 133a,c,d, 161a, 195b,98a,b,h, 133a,c,d, 161a, 195b,98a,b,h, 133a,c,d, 161a, 195b,98a,b,h, 133a,c,d, 161a, 195b,98a,b,h, 133a,c,d, 161a, 195b,98a,b,h, 133a,c,d, 161a, 195b,98a,b,h, 133a,c,d, 161a, 195b,98a,b,h, 133a,c,d, 161a, 195b,98a,b,h, 133a,c,d, 161a, 195b,98a,b,h, 133a,c,d, 161a, 195b,98a,b,h, 133a,c,d, 161a, 195b,98a,b,h, 133a,c,d, 161a, 195b,98a,b,h, 133a,c,d, 161a, 195b,98a,b,h, 133a,c,d, 161a, 195b,98a,b,h, 133a,c,d, 161a, 195b,98a,b,h, 133a,c,d, 161a, 195b,98a,b,h, 133a,c,d, 161a, 195b,98a,b,h, 133a,c,d, 161a, 195b,98a,b,h, 133a,c,d, 161a, 195b,98a,b,h, 133a,c,d, 161a, 195b,98a,b,h, 133a,c,d, 161a, 195b,98a,b,h, 133a,c,d, 161a, 195b,98a,b,h, 133a,c,d, 161a, 195b,98a,b,h, 133a,c,d, 161a, 195b,98a,b,h, 133a,c,d, 161a, 195b,98a,b,h, 133a,c,d, 161a, 195b,98a,b,h, 133a,c,d, 161a, 195b,98a,b,h, 133a,c,d, 161a, 195b,98a,b,h, 133a,c,d, 161a, 195b,98a,b,h, 133a,c,d, 161a, 195b, 204c, 209b, 307a,b, 335h, 338d,h,204c, 209b, 307a,b, 335h, 338d,h,204c, 209b, 307a,b, 335h, 338d,h,204c, 209b, 307a,b, 335h, 338d,h,204c, 209b, 307a,b, 335h, 338d,h,204c, 209b, 307a,b, 335h, 338d,h,204c, 209b, 307a,b, 335h, 338d,h,204c, 209b, 307a,b, 335h, 338d,h,204c, 209b, 307a,b, 335h, 338d,h,204c, 209b, 307a,b, 335h, 338d,h,204c, 209b, 307a,b, 335h, 338d,h,204c, 209b, 307a,b, 335h, 338d,h,204c, 209b, 307a,b, 335h, 338d,h,204c, 209b, 307a,b, 335h, 338d,h,204c, 209b, 307a,b, 335h, 338d,h,204c, 209b, 307a,b, 335h, 338d,h,204c, 209b, 307a,b, 335h, 338d,h,204c, 209b, 307a,b, 335h, 338d,h,204c, 209b, 307a,b, 335h, 338d,h,204c, 209b, 307a,b, 335h, 338d,h,204c, 209b, 307a,b, 335h, 338d,h,204c, 209b, 307a,b, 335h, 338d,h,204c, 209b, 307a,b, 335h, 338d,h,204c, 209b, 307a,b, 335h, 338d,h,204c, 209b, 307a,b, 335h, 338d,h,204c, 209b, 307a,b, 335h, 338d,h,204c, 209b, 307a,b, 335h, 338d,h,204c, 209b, 307a,b, 335h, 338d,h,204c, 209b, 307a,b, 335h, 338d,h,204c, 209b, 307a,b, 335h, 338d,h,204c, 209b, 307a,b, 335h, 338d,h,204c, 209b, 307a,b, 335h, 338d,h, 356l,gx, 365k, 363p, 366b, 368a,356l,gx, 365k, 363p, 366b, 368a,356l,gx, 365k, 363p, 366b, 368a,356l,gx, 365k, 363p, 366b, 368a,356l,gx, 365k, 363p, 366b, 368a,356l,gx, 365k, 363p, 366b, 368a,356l,gx, 365k, 363p, 366b, 368a,356l,gx, 365k, 363p, 366b, 368a,356l,gx, 365k, 363p, 366b, 368a,356l,gx, 365k, 363p, 366b, 368a,356l,gx, 365k, 363p, 366b, 368a,356l,gx, 365k, 363p, 366b, 368a,356l,gx, 365k, 363p, 366b, 368a,356l,gx, 365k, 363p, 366b, 368a,356l,gx, 365k, 363p, 366b, 368a,356l,gx, 365k, 363p, 366b, 368a,356l,gx, 365k, 363p, 366b, 368a,356l,gx, 365k, 363p, 366b, 368a,356l,gx, 365k, 363p, 366b, 368a,356l,gx, 365k, 363p, 366b, 368a,356l,gx, 365k, 363p, 366b, 368a,356l,gx, 365k, 363p, 366b, 368a,356l,gx, 365k, 363p, 366b, 368a,356l,gx, 365k, 363p, 366b, 368a,356l,gx, 365k, 363p, 366b, 368a,356l,gx, 365k, 363p, 366b, 368a,356l,gx, 365k, 363p, 366b, 368a,356l,gx, 365k, 363p, 366b, 368a,356l,gx, 365k, 363p, 366b, 368a,356l,gx, 365k, 363p, 366b, 368a,356l,gx, 365k, 363p, 366b, 368a, 374c,f,374c,f,374c,f,374c,f,374c,f,374c,f,
Obręb Ochronny Laski: oddz. 10a,b,c,g, 17a, 24a, 65a,g, 66b, 104f, 124a,b, 127d, 141a, 146b, 147b, 193b, 199d, 206p, 210k, 212l,n, 248r, 258a, 259b, 262a, 323b, 326m, 327a,b,j,o, 328a,g, 340g, 343h,s,t,w, 344c,d.
Obszar całego Parku.
Obszar całego Parku.
Obszar całego Parku.
Obszar całego Parku.
punkcie alarmowo-dyspozycyjnym Parku.
B. W nieleśnych ekosystemach lądowych
Lp.
Rodzaj zadań ochronnych
Rozmiar
Lokalizacja1)1)
1
Koszenie łąk i usuwanie pokosu.
92,36 ha
Obręb Ochronny Kampinos: oddz. 170h, 364c,d,i,j, 365p, 390a,b,c, 391a, 392a, 393a,b,g,h,i,
Obręb Ochronny Kromnów: oddz. 393a,b,c,f,g,i,j,l,
Obręb Ochronny Laski: oddz. 115d,k,115d,k,115d,k,115d,k,115d,k,115d,k, 198k, 227f, 228h, 322c, 323bx,198k, 227f, 228h, 322c, 323bx,198k, 227f, 228h, 322c, 323bx,198k, 227f, 228h, 322c, 323bx,198k, 227f, 228h, 322c, 323bx,198k, 227f, 228h, 322c, 323bx,198k, 227f, 228h, 322c, 323bx,198k, 227f, 228h, 322c, 323bx,198k, 227f, 228h, 322c, 323bx,198k, 227f, 228h, 322c, 323bx,198k, 227f, 228h, 322c, 323bx,198k, 227f, 228h, 322c, 323bx,198k, 227f, 228h, 322c, 323bx,198k, 227f, 228h, 322c, 323bx,198k, 227f, 228h, 322c, 323bx,198k, 227f, 228h, 322c, 323bx,198k, 227f, 228h, 322c, 323bx,198k, 227f, 228h, 322c, 323bx,198k, 227f, 228h, 322c, 323bx,198k, 227f, 228h, 322c, 323bx,198k, 227f, 228h, 322c, 323bx,198k, 227f, 228h, 322c, 323bx,198k, 227f, 228h, 322c, 323bx,198k, 227f, 228h, 322c, 323bx,198k, 227f, 228h, 322c, 323bx,198k, 227f, 228h, 322c, 323bx,198k, 227f, 228h, 322c, 323bx,198k, 227f, 228h, 322c, 323bx, 334l,m.334l,m.334l,m.334l,m.334l,m.334l,m.
2
Zapobieganie naturalnemu pojawianiu się niepożądanych gatunków roślin (sukcesji) przez wykaszanie krzewów i odrośli.
4,57 ha
Obręb Ochronny Kampinos: oddz. 172Ac,f, 173i, 389a.
3
Koszenie łąk przez miejscowych rolników, na terenach bezpośrednio przyległych do użytkowanych przez nich gruntów.
70,43 ha
Obręb Ochronny Kampinos: oddz. 275b,o,ax,cx,dx,fx,hx, 284a,b, 326d,g, 333a,b, 343j,h, 399i, wieś Aleksandrów dz. nr 45,108, wieś Kiścinne dz. nr 86,
Obręb Ochronny Kromnów: oddz. 19h,i,j,k,l, 20a,j, 302c,f,g, 420z, wieś Cisowe dz. nr 23, 81, wieś Zamość dz. nr 52, wieś Górki dz. nr 121, 128, 180/1, 288,
Obręb Ochronny Laski: oddz. 135n, 306bx,zx, 307b, 309g,w,y,ax,gx,lx, 310p.
4
Zachowanie ekosystemów otwartych przez usuwanie krzewów, koszenie i usuwanie pokosu.
Całkowita powierzchnia około 608 ha, powierzchnia zredukowana (po wyłączeniu płatów turzyc wysokich i trzcin, drobnych zabagnień, pasów roślin wzdłuż cieków) około 528 ha
Tereny łąkowe przeznaczone pod wieloletnią dzierżawę (5 lat) - w ramach umów dzierżawy na lata 2008-2013 dla osób uczestniczących w programach rolno-środowiskowych.
Obręb Ochronny Kampinos: oddz: 59a,b, 212b,c, 245d,f, 311j, 312b,c,d,f,g, 314a,b,c, 317a,d, 320a, 324g,l, 325b,c,d,f,g,h,i,j,k,m,n,p,r,w,ax,bx, 326a,b,c,f, 333a,b,f,h,j,k, 334a,b,c,d,f,h,i,k,o,p,w, y, 335a,b,c,d,f,h,k,l,m, 336a,b,c,f, 342a,b,c,d,f,g,h,i,j,l, 343a,c,d,f,g,h,i,j,k,l,m, 366m, 367m,
368w, 379a, 394a, 395a, 396a,d,g,l,i,k, 397a, 398p, 420d,f
399i, 400a,d,g,i,k,n,o,t, 401c,g,k,l, 402d, 403c,f, 404d, 405b,g,j,k,l,p, 406d,r,x,cx,dx,fx,hx, 407f, 408b,i,p, 409b,d,i,m,n, 452d,g,h, wieś Famułki Brochowskie dz.nr 192, wieś Wiejca dz.nr 197.
5
Odstrzały redukcyjne dzików w celu minimalizacji szkód w uprawach i płodach rolnych.
Zabezpieczanie pól środkami zapachowymi oraz przez grodzenie.
400 sztuk
- łącznie na obszarze ochrony czynnej i krajobrazowej
Według potrzeb.
Obszar całego Parku.
Obszar całego Parku.
6
Odstrzały redukcyjne saren w celu minimalizacji szkód w odnowieniach i uprawach leśnych.
100 szt.
- łącznie na obszarze ochrony czynnej i krajobrazowej
Obszar całego Parku.
7
Odstrzały redukcyjne jeleni w celu minimalizacji szkód w odnowieniach i uprawach leśnych i rolnych.
25 szt.
- łącznie na obszarze ochrony czynnej i krajobrazowej
Obszar całego Parku.
8
Odstrzały redukcyjne lisa, jenota, norki amerykańskiej i szopa pracza w celu ochrony ptaków i drobnych ssaków oraz odstrzały redukcyjne bażanta i świnki wietnamskiej jako gatunków obcych.
Bez ograniczeń.
Obszar całego Parku.
C. W ekosystemach wodnych
Lp.
Rodzaj zadań ochronnych
Rozmiar
Lokalizacja1)1)
1
Spowalnianie odpływu wód powierzchniowych, zwiększanie małej retencji, zasypywanie zbędnych odcinków rowów melioracyjnych oraz uzupełnienie wypłukanej przez
Według potrzeb.
Obszar całego Parku.
wodę ziemi, remont drewnianych przegród oraz naprawa innych uszkodzeń w istniejących przetamowaniach.
2
Monitoring wód podziemnych i powierzchniowych.
39 punktów pomiaru (piezome-
-trów).
Obszar całego Parku.
3
Monitoring zmian klimatu.
3 punkty meteoro-
-logiczne,
5 punktów opadowych
Obręb Ochronny Kampinos: oddz. 172A, 205, 275,
Obręb Ochronny Kromnów: oddz. 276, 419,
Obręb Ochronny Laski: oddz. 2, 206, 333.
4
Funkcjonowanie ziemnego zbiornika retencyjno-infiltrującego, pełniącego również funkcję gromadzenia części oczyszczonych wód pościekowych z oczyszczalni ścieków „Mokre Łąki”.
1,71 ha
Obręb Ochronny Laski: oddz. 222a.
D. Ochrona przyrody nieożywionej, gleb, walorów widokowych oraz obszaru Parku przed penetracją ludzką.
Lp.
Rodzaj zadań ochronnych
Rozmiar
Lokalizacja1)1)
1
Przeciwdziałanie osuwaniu się wydm.
Naprawa 30 drewnianych płotków przeciw erozyjnych.
Obręb Ochronny Kromnów: oddz. 178 – 183, 184 – 187.
2
Ochrona i kształtowanie walorów widokowych.
Ogławianie 80 sztuk wierzb – łącznie na obszarze ochrony czynnej i krajobrazowej.
Obręb Ochronny Kromnów.
3
Ochrona obszarów Parku przed nadmierną penetracją ludzką.
Konserwacja istniejących szlabanów.
Obszar całego Parku.
4
Ochrona obszarów Parku przed nadmiernym ruchem turystycznym.
Bieżąca naprawa i odbudowa infrastruktury turystycznej – według potrzeb.
Obszar całego Parku.
5
Konserwacja leśnych mogił z okresu II wojny światowej.
Według potrzeb.
Obszar całego Parku
6
Konserwacja i ochrona kapliczek, krzyży przydrożnych, tablic pamiątkowych i pomników
w wykupionych nieruchomościach.
Według potrzeb.
Obszar całego Parku.
7
Opieka nad cmentarzami
Według potrzeb.
Obręb Ochronny
kolonistów „olenderskich”. Budowa ogrodzeń, usunięcie krzewów; tablice informacyjne.
Kromnów.
8
Opieka nad Sosną Powstańców
1863 r.
Według potrzeb.
Obręb Ochronny Kampinos: oddz. 82d.
III. Sposoby ochrony czynnej na obszarach ochrony krajobrazowej
A. W ekosystemach leśnych
Lp.
Rodzaj zadań ochronnych
Rozmiar
Lokalizacja1)1)
1
Nabywanie nieruchomości prywatnych położonych w granicach Parku.
Według możliwości.
Obszar całego Parku – zgodnie z programem wykupów gruntów.
2
Produkcja materiału sadzeniowego.
7,48 ha
Szkółka Julinek.
3
Propagowanie sadzenia przy gospodarstwach prywatnych (i szerzej – w otulinie Parku) gatunków rodzimych drzew i krzewów.
Według potrzeb.
Obszar całego Parku.
4
Zwalczanie chorób grzybowych materiału sadzeniowego (mechaniczne, chemiczne i biologiczne).
4,50 ha
Szkółka Julinek.
5
Kontrolne poszukiwania owadów w glebie.
Według potrzeb.
Grunty rolne i szkółka.
6
Odstrzały redukcyjne saren w celu minimalizacji szkód w odnowieniach i uprawach leśnych.
100 sztuk
- łącznie na obszarze ochrony czynnej i krajobrazowej.
Obszar całego Parku.
7
Odstrzały redukcyjne jeleni w celu minimalizacji szkód w odnowieniach i uprawach leśnych i rolnych.
25 sztuk
- łącznie na obszarze ochrony czynnej i krajobrazowej.
Obszar całego Parku.
8
Odstrzały redukcyjne dzików w celu minimalizacji szkód w uprawach i płodach rolnych.
400 sztuk
- łącznie na obszarze ochrony czynnej i krajobrazowej.
Obszar całego Parku.
9
Odstrzały redukcyjne lisa, jenota, norki amerykańskiej i szopa pracza w celu ochrony ptaków i drobnych ssaków oraz odstrzały redukcyjne świnki wietnamskiej jako gatunku obcego.
Bez ograniczeń.
Obszar całego Parku.
10
Ochrona przeciwpożarowa:
Konserwacja pasów przeciwpożarowych (mineralizacja).
Konserwacja punktów czerpania wody.
Utrzymanie przejezdności 20 dojazdów pożarowych – konserwacja.
Porządkowanie terenów przyległych do dróg publicznych i szlaków turystycznych z materiałów łatwopalnych i pozostałości po wyróbce drewna.
Usuwanie nalotu drzew i krzewów pod liniami energetycznymi i wokół transformatorów.
Naprawa i wymiana tablic informujących o zagrożeniach pożarowych oraz oznakowanie dojazdów pożarowych.
Ustawienie tablic o zakazie wstępu do lasu – wg potrzeb wynikających ze stanu zagrożenia pożarowego
Prowadzenie letnich akcji obserwacji przeciwpożarowych na wieżach, w obrębach i obwodach ochronnych oraz w punkcie alarmowo-dyspozycyjnym Parku.
2,96 km
1 szt.
2,5 km
0,21 ha
Doraźnie – zależnie od potrzeb.
Doraźnie –zależnie od potrzeb.
Doraźnie –zależnie od potrzeb.
Doraźnie –zależnie od potrzeb.
Obręb Ochronny Kampinos: oddz. 152a, 157h, 172Ar, 253p, 366f, 368h,
Obręb Ochronny Kromnów: oddz. 84k, 180f, 420a,
Obręb Ochronny Laski: oddz. 81b, 194f,g,i,j, 307hx,ix, 311p.
Obręb Ochronny Laski: oddz. 369b.
Obszar całego Parku.
Obręb Ochronny Kampinos: oddz. 428b,i
Obszar całego Parku.
Obszar całego Parku.
Obszar całego Parku.
Obszar całego Parku.
B. W nieleśnych ekosystemach lądowych
Lp.
Rodzaj zadań ochronnych
Rozmiar
Lokalizacja1)1)
1
Nabywanie nieruchomości prywatnych położonych w granicach Parku.
Według możliwości.
Obszar całego Parku zgodnie z programem wykupów gruntów.
2
Odstrzały redukcyjne dzików w celu minimalizacji szkód w uprawach i płodach rolnych. Zabezpieczanie pól środkami zapachowymi oraz przez grodzenie.
400 sztuk – łącznie na obszarze ochrony czynnej i krajobrazowej.
Obszar całego Parku.
3
Odstrzały redukcyjne saren w celu minimalizacji szkód w odnowieniach i uprawach leśnych.
100 sztuk – łącznie na obszarze ochrony czynnej
Obszar całego Parku.
i krajobrazowej.
4
Odstrzały redukcyjne jeleni w celu minimalizacji szkód w odnowieniach i uprawach leśnych i rolnych.
25 sztuk – łącznie na obszarze ochrony czynnej i krajobrazowej.
Obszar całego Parku.
5
Odstrzały redukcyjne lisa, jenota, norki amerykańskiej oraz szopa pracza w celu ochrony ptaków i drobnych ssaków oraz odstrzały redukcyjne bażanta i świnki wietnamskiej jako gatunków obcych.
Bez ograniczeń.
Obszar całego Parku.
6
Monitoring wód podziemnych i powierzchniowych.
1 pkt pomiarowy (piezometr).
Obręb Ochronny Kromnów: oddz. 420.
7
Użytkowanie terenów rolnych.
14,45 ha
Ośrodek Hodowli Żubrów: oddz. 3b,c,g,h,i,j.
C. W ekosystemach wodnych
Lp.
Rodzaj zadań ochronnych
Rozmiar
Lokalizacja1)1)
1.
Monitoring ryb w wodach powierzchniowych.
Wszystkie gatunki.
Obszar całego Parku.
D. Inne, według specyfiki Parku
Lp.
Rodzaj zadań ochronnych
Rozmiar
Lokalizacja1)1)
1
Ochrona i kształtowanie walorów widokowych.
Ogławianie 80 sztuk wierzb - łącznie na obszarze ochrony czynnej i krajobrazowej.
Obręb Ochronny Kromnów.
2
Konserwacja cmentarzy z okresu II Wojny Światowej. Zadanie realizowane przez Wojewodę Mazowieckiego, gminy, parafie i Park.
5 cmentarzy.
Cmentarz – Mauzoleum i Muzeum Walki i Męczeństwa w Palmirach, cmentarze wojenne w: Wierszach, Laskach, Granicy, Wiktorowie.
3
Konserwacja i ochrona kapliczek, krzyży przydrożnych, tablic pamiątkowych i pomników.
Według potrzeb.
Obszar całego Parku.
4
Ochrona obszarów Parku przed nadmierną penetracją ludzką.
Bieżąca naprawa i odbudowa infrastruktury turystycznej, odnowienie
Obszar całego Parku.
oznakowania szlaków turystycznych – wg potrzeb.
Utwardzenie parkingów.
Wytyczenie i wyznakowanie szlaków turystyki konnej.
Wytyczenie i wyznakowanie szlaku do Zbiornika Mokre Łąki.
Obręb Ochronny Laski:
oddz. 3d, 135w, 210a, 227a, 208j, 2n, 326r, 348a,
Obręb Ochronny Kromnów:
67b, 84k.
Obszar całego Parku.
Obręb Ochronny Laski:
Oddz. 223, 324, 225.
5
Aleja III Tysiąclecia – konserwacja i utrzymanie estetyki obiektu, sadzenie kolejnych dębów.
1 obiekt.
Ośrodek Dydaktyczno – Muzealny w Granicy.
6
Ochrona elementów dawnych fortyfikacji. Zabezpieczenie przed niekontrolowaną penetracją.
3 obiekty.
Grochalskie Piachy, Czeczotki, Dębina.
7
Prowadzenie Muzeum Puszczy Kampinoskiej. Uzupełnienie i konserwacja zbiorów.
1 obiekt.
Ośrodek Dydaktyczno – Muzealny w Granicy.
8
Prowadzenie Centrum Edukacji w Izabelinie. Uzupełnienie i konserwacja zbiorów ekspozycji stałej „Przyroda i historia Puszczy Kampinoskiej”.
1 obiekt.
Centrum Edukacji w Izabelinie.
9
Budowa sieci hydrantowej do obszaru ochrony ścisłej Granica i Ośrodka Dydaktyczno Muzealnego w Granicy.
1 obiekt.
Obręb Ochronny Kampinos.
10
Rozbudowa infrastruktury terenowej poprzez zagospodarowanie modelu wydmy i urządzenie ogródka roślinności puszczańskiej.
1 obiekt.
Centrum Edukacji w Izabelinie
Obręb Ochronny Laski: oddz. 209d, f.
11
Wykonanie ścieżki dydaktycznej „Tropem łosia”.
1 obiekt.
Ośrodek Dydaktyczno – Muzealny w Granicy.
12
Usuwanie wyrobów zawierających azbest, poprzez likwidację nielegalnych składowisk oraz wymianę pokryć dachowych w obiektach własności Skarbu Państwa.
Według możliwości.
Obszar całego Parku.
13
Prowadzenie posterunku Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego.
1 obiekt.
Stacja Bazowa „Pożary”.
14
Remont mostu drewnianego.
1 obiekt.
Obręb Ochronny Kampinos: oddz. 184a,b.
15
Sprzątanie i wywóz śmieci.
Według potrzeb.
Obszar całego Parku.
Załącznik nr 3
OPIS SPOSOBÓW CZYNNEJ OCHRONY GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT
I.Obszary ochrony czynnej
6)Czynna ochrona gatunków roślin
Lp.
Nazwa gatunku
Rodzaj zadań ochronnych
Opis sposobów ochrony
1
Sasanka łąkowa.
Monitoring restytuowanych w latach ubiegłych roślin.
Hodowla w szkółce leśnej sadzonek roślin zielnych, na potrzeby kolekcji pokazowej.
2
Zawilec wielkokwiatowy.
3
Orlik pospolity.
4
Szałwia łąkowa.
5
Naparstnica zwyczajna.
7)Czynna ochrona gatunków zwierząt
Lp.
Nazwa gatunku
Rodzaj zadań ochronnych
Opis sposobów ochrony
1
Wybrane gatunki.
Monitoring populacji.
Inwentaryzacja według możliwości.
2
Zwierzęta łowne.
Łagodzenie wpływu ekstremalnie trudnych warunków klimatycznych.
Wyłożenie lizawek dla zwierzyny w ilości 34 sztuk. Pogłębianie i odladzanie wodopojów na ciekach i zbiornikach wodnych, udostępnianie runa poprzez częściowe usunięcie pokrywy śnieżnej oraz dokarmianie w skrajnie trudnych warunkach zimowych.
3
Sarna, jeleń, dzik.
Regulacja liczebności.
Odstrzały redukcyjne.
4
Żubr.
Hodowla zamknięta w Ośrodku Hodowli Żubrów.
Zapewnienie właściwych warunków bytowych hodowanych zwierząt, opieka weterynaryjna, sterowanie rozmnażaniem (księgi rodowodowe), wymiana zwierząt
z innymi ośrodkami.
5
Ryś.
Program reintrodukcji rysia rozpoczęty w 1992 r.
Śledzenie zachowań rysia w naturze, odłów i leczenie osobników chorych lub osłabionych i ponowne ich uwalnianie, dopuszczenie kolejnych osobników w celu wzbogacenia puli genowej.
6
Bóbr.
Ochrona gatunku reintrodukowanego w 1980 r.
Zmniejszanie szkód na gruntach stanowiących własność prywatną.
Ochrona tam i żeremi. Ograniczenie zabiegów udrażniania cieków wodnych.
Budowa urządzeń i wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom
w uprawach rolnych na gruntach niebędących w trwałym zarządzie Parku.
7
Jenot, norka amerykańska, lis, bażant, świnka wietnamska.
Regulacja liczebności populacji lisa, redukcja liczebności gatunków obcych. Działania mają na celu ochronę gatunków zwierząt, w szczególności ptaków, dla których liczna populacja wymienionych drapieżników stanowi zagrożenie.
Odstrzały redukcyjne - bez ograniczeń.
8
Lis.
Ochrona populacji przed wścieklizną.
Wykładanie szczepionek przeciw wściekliźnie.
9
Nietoperze i inne drobne ssaki, owady.
Ochrona nisz bytowania cennych gatunków.
Pozostawianie odpowiednio urządzonych piwnic oraz budynków drewnianych lub rekonstrukcja ich części.
10
Bocian czarny, bielik, orlik krzykliwy.
Ochrona gatunków strefowych.
Wyznaczanie stref ochronnych wokół gniazd i przestrzeganie zaleceń ochronnych z nimi związanych.
11
Nietoperze, ptaki (głównie dzięcioły), bezkręgowce.
Zachowanie miejsc lęgowych i bazy pokarmowej.
Pozostawianie drzew dziuplastych i martwych.
12
Bezkręgowce ujęte w Dyrektywie Siedliskowej.
Monitoring populacji wraz z zachowaniem miejsc bytowania i rozrodu.
Koszenia i odkrzaczania łąk, utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód w zbiornikach, pozostawiane drzew dziuplastych, próchniejących i martwych – głównie dębów i lip.
II.Obszary ochrony krajobrazowej
A.Czynna ochrona gatunków zwierząt
Lp.
Nazwa gatunku
Rodzaj zadań ochronnych
Opis sposobów ochrony
1
Wybrane gatunki
Monitoring populacji
Inwentaryzacja według możliwości
2
Zwierzęta łowne.
Łagodzenie wpływu ekstremalnie trudnych warunków klimatycznych.
Pogłębianie i odladzanie wodopojów na ciekach i zbiornikach wodnych, udostępnianie runa poprzez częściowe usunięcie pokrywy śnieżnej oraz dokarmianie w skrajnie trudnych warunkach zimowych.
3
Sarna, jeleń, dzik.
Regulacja liczebności.
Odstrzały redukcyjne.
4
Ryś.
Program reintrodukcji rysia rozpoczęty w 1992 r.
Śledzenie ich zachowań w naturze, odłów i leczenie osobników chorych lub osłabionych i ponowne ich uwalnianie, dopuszczenie kolejnych osobników w celu wzbogacenia puli genowej.
5
Bóbr.
Ochrona gatunku reintrodukowanego w 1980 r. Zmniejszanie szkód na gruntach stanowiących własność prywatną.
Ochrona tam i żeremi. Ograniczenie zabiegów udrażniania cieków wodnych.
Budowa urządzeń i wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom
w uprawach rolnych na gruntach niebędących w trwałym zarządzie Parku.
6
Jenot, norka amerykańska, lis, bażant, świnka wietnamska.
Regulacja liczebności populacji lisa, redukcja liczebności gatunków obcych. Działania mają na celu ochronę gatunków zwierząt, w szczególności ptaków, dla których liczna populacja wymienionych drapieżników stanowi zagrożenie.
Odstrzały redukcyjne - bez ograniczeń.
7
Lis.
Ochrona populacji przed wścieklizną.
Wykładanie szczepionek przeciw wściekliźnie.
8
Nietoperze i inne drobne ssaki, owady.
Ochrona nisz bytowania cennych gatunków.
Pozostawianie odpowiednio urządzonych piwnic oraz budynków drewnianych lub rekonstrukcje ich części.
9
Bocian czarny, bielik, orlik krzykliwy.
Ochrona gatunków strefowych.
Wyznaczanie i przestrzeganie zaleceń ochronnych w strefach ochronnych wokół gniazd.
10
Ptaki.
Wzbogacenie bazy pokarmowej w okresie zimowym.
Wykładanie karmy dla ptaków w okresie mroźnej zimy w ilości do 150 kg.
11
Nietoperze, ptaki (głównie dzięcioły), bezkręgowce.
Zachowanie miejsc lęgowych i bazy pokarmowej.
Pozostawianie drzew dziuplastych i martwych.
12
Bezkręgowce ujęte w Dyrektywie Siedliskowej.
Monitoring populacji wraz z zachowaniem miejsc bytowania i rozrodu.
Koszenia i odkrzaczania łąk, utrzymywanie odpowiedniego poziomu wód w zbiornikach, pozostawiane drzew dziuplastych, próchniejących i martwych – głównie dębów i lip.
Załącznik nr 4
OBSZARY OBJĘTE OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ ORAZ KRAJOBRAZOWĄ
Lp.
Rodzaj ochrony
Lokalizacja1)
Powierzchnia
ogółem w ha
1
Obszary ochrony ścisłej.
1) w Obrębie Ochronnym Kampinos oddziały o numerach : 4–9, 13–17, 18a,b, 70a–n, 71a–j, 72a–m,o,p, 73a–g, 74a–h, 92m, 93f,g, 94b–j, 137b,c, 138c, 142c,f, 143b–d, 144, 145, 151f–h,j, 161c,f, 162, 165d–g, 166, 167a–n,,168, 169, 170a,b, 171, 172a,b, 181k,m, 210, 211, 215a–c, 216a–j,m–o,s, 217, 238–240, 242, 243a,c,d, 244, 245a–c, 246–248, 249a–c,f,g, 250a–c, 251a,c;
2) w Obrębie Ochronnym Kromnów oddziały o numerach: 3A, 4, 4A, 5l,m,n, 6n,o, 9–12, 14c,d,f, 15a–i,k, 16a–g, 17a–h, 18a–j, 19a, 25a, 26a–c, 27a–c,f, 47c,d, 48a–f, 95, 96, 97a–d, 140j,k, 141d–j, 142d,–j, 143g–k, 144c–i, 145f–j, 146b,d,g,i, 196c–k, 197d–j, 198–202, 203a,h,i, 204f, 206b, 208d, 214c, 215a–c, 232–260;
3) w Obrębie Ochronnym Laski oddziały o numerach: 10lm–t, 11h,k,m,n,p–s, 17f–i, 24b–d, 25a,b,f–p, 27a–j, 28a–i, 29–31, 32a,b,d–g, 33f,h–j, 34c–f, 35, 36, 37a,i–n, 38i–k, 48a–j, 49,50,51–57, 58d–l, 59c–j, 67–74, 75g,h, 77b–f,j,k, 92–101, 102a,d,i–n, 114a,d,f, 116a–g, 117–121, 132b, 133a–c, 134a–c, 135a–h,k,m, 136a–i,l,p, 147c–f,i–l, 148a–g,i–k, 160d–g, 161f,g, 171a–d,g, 172a–h,j–l, 173a–c,j, 232–234, 269, 270l,p–t, 271.
4636
2
Obszary
1) w Obrębie Ochronnym Kampinos oddziały o
27246
ochrony czynnej.
numerach: 1–3, 10–12, 18c–k, 19–69, 70o–s, 72k–m, 72n,r–w, 73h–j, 74i–o, 75–82, 83a–d,g–i, 84–91, 92a–l, 93a–d, 94a, 95–111, 112a–j,l–m, 113–131, 132a–h, j, 133–136, 137 a, 138a,b, 139–141, 142a,b,d, 143a, 146–150, 151a–d,i, 152b–f, 153–156, 157a–g,i,j, 158–160, 161a,b, 163, 164, 165a–c, 166, 170c–j, 172c–f, 172Aa,b,d,f,h–p,s,t, 173a–d,g–i,l, 174–178, 178Aa–m, 179, 180, 181a–j,l, 182, 183, 184a–t, 185–198, 199b–i, 200, 201a–i,k–p, 202, 203, 204a–o,w–ax, 205a–d,g–j, 207a–d, 212, 214, 215d, 216k,l,p,r,t,w, 218, 219a–d,h–j, 220, 221a–d,g–k, 225–237, 241, 243b,f, 245d,f, 249d,h, 250d–j, 251b,d, 252, 253a–o, 254a–d,g–m, 255, 256a,b,d–i, 257–269, 270a–kx, 271a–i,k–s, 272a–p, 273a–j,l–n, 275a–o,r–hx, 276–279, 280a,b,d–zx, 281–290, 291a–g,i–l, 292a–g,i–ox, 293a–c,f–x, 294a–m,o,p–dx, 295, 296, 297a–ax,cx–wx, 298a–xx,zx–fy, 299a–o,r–t, 300, 301a–g,i–fx, 302a–f,h–dy, 303, 304a–j,l–fx,hx–px, 305, 306, 307a–c,f–h,j–cx, 308, 309a–c,f,h,i,k–y, 310–314, 315a–gx,ix–px, 316a–z,bx,dx–gx,ix,jx, 317–323, 324a–d,g–j, 325a–i,k–s,w–ax, 326, 327, 328a–c,j, 329–332, 333a–h,k,l, 334a–t,z, 335a–k, 336, 337, 338a–l,m–s, 339a,b,d–n, 340a,b,f,h–ix, 341–343, 347–353, 354a–dx,gx,ix–wx,yx–ay, 355a,b,d–p,s–fx,hx,ix, 356–359, 360a–m,o–ax,cx,fx–mx, 361a–f,h–n,r–cx, 362a–j,l–w,y–bx,dx,fx, 363a–bx, 364, 365, 366b,d,h–n,p,r, 367a,c–z, 368a–g,i–p,s–y, 369a,c–nx, 370, 371, 372a–s,w,x, 373a–p,s–x,z–fx, 374a–j,l–o,r,s, 375–381, 382a–f,h–j,l,m,o–x, 383–389, 390–393, 394a–d, 395a–d, 396a–f, 397a, 398a–ay, 399, 400a–d,g–t, 401–404, 405a–l,o–x, 406a–r,w–bx, 407–410, 411a–o,s ,t, 412–414, 415a–y,ax–jx, 416a–r,t–gx, 17, 418a–l,n–p,s, 419a–i,k,l, 420–424, 446;
2) w Obrębie Ochronnym Kromnów oddziały o numerach: 1–3, 5a–k,o, 6a–m,r, 7–8, 13, 14a–c,g–m, 15j,l–o, 16h–j, 17i–l, 18k–m, 19b–f,h,j–r, 20a,f–y, 21–24, 25b–g, 26d–h, 27d,g–i, 28–46, 47a,b,f,g, 48g, 49–66, 67a,c,f–j, 68–76, 77a–h,j–n,p,r,t–dx,gx–rx, 78–94, 97f, 98–133, 134a–c,g–i, 135–139, 140a–i,l–p, 141a–c, 142a–c, 143a–f, 144a,b, 145a–d,h, 146a,c,f, 148–160, 161a–d, 162a–c, 163a–d, 164a–i,k, 165–179, 180a–d,g,h, 181, 182a,b,d–g, 187–192, 193a–f, 194a–l, 195a–f,h, 196a,b, 197a–c, 203b–g, 204a–d,g,h,k,m–t, 205, 206a,c–k, 207, 208a–c,f,g, 209–213, 214a,b,d, 215d,f, 216a–c,f–o, 216A, 217, 218, 219a–d, 219A–223, 224a–h,j–r, 225, 226, 227a–c, 229, 261–265, 266a–d,h–k, 267, 268, 269a,b,d–bx,gx–ix, 270a–j,l–w,y–fx,hx–jx, 271, 272a–dx,gx–
ay,dy, 273a–n,r,t,y,z, 274a–n,p–bx,dx–mx, 275, 276c–s, 277a,c–n, 279–283, 284a–f,h–m, 285–290, 291a–p,s–y,ax–hx, 292a,b,d–w, 293a,c–h, 294, 295, 296b,d–h,j–s, 297, 298, 299a,d,f,h–n,p–dx,gx,hx, 300, 301a,c–g,i,j, 302a–g,i–j,l, 303, 304a–i,k–n, 305, 306a,b,d–t, 307, 308a–g,i–p, 309a–k,m–ix, 310–314, 315a–c,f–z, 316a,c–z, 317–320, 321a–i, 322–324, 325a–l,n–dx,gx, 326a–o,r–bx, 327–330, 331a–l, 332a–c,f–n, 333–335, 336a–n,p, 337, 338a–h,j–n, 339a–r,t–x,z–hx, 340a–t,x–z, 341–347, 348a–ax,bx, 349, 350a–gx, 351–355, 356a–l,n–kx, 357–363, 364c–l, 365, 366a–dx,gx, 367a–ix,kx,lx, 368a–hx,jx–px, 369a–f,h–n,p–w,y–bx, 370a–ax,cx–hx, 371, 372a–c,f–l, 373a–c,f–r, 374a–h,l–p,s–w, 375, 376, 377a–f,h–dx, 378a–g,i–fx, 379, 380, 381a–c,f–z, 382–384, 385a–g,i–m,o–ix, 386, 387a,c–n, 388–400, 402, 403, 415b, 419a,c,f–j;
3) w Obrębie Ochronnym Laski oddziały o numerach: 1, 2b–d,g–j,l, 3a–c,f–i, 4–8, 9a–d,g–i,k–o, 10a–d,g–k, 11a–g,i,j,l,o,t, 12, 13a,c–h, 14a,b,d–g, 15, 16, 17a–d, 18–23, 24a, 25c,d, 26a,b,d–g,i–s, 27k, 28j,k, 32c, 33a–d,g, 34a,b, 37b–f,o, 38a–h, 39–47, 48k,l, 58a–c, 59a,b, 60–66, 75a–f, 76, 77a,g–i,l–o, 78–80, 81a,c–l, 82–91, 102b,c,f–h, 103–113, 115a–k, 116h, 122, 123a,c,d, 124–130, 131a–f, 132a,c–g, 133d–g, 134d,f, 134Aa–l,o,s–w, 135i,j,n–r, 136j,k,m–o, 137–146, 147a,b,g,h, 148b,c,h, 149–159, 160a–c, 161a–d, 162–170, 171f,h,i, 172i,m,173d–i, 174–187, 188a–h,j–p, 189–193, 194a–d,h,k,l,o, 195, 196a–c,f–k, 197, 198, 199a–l, 200–204, 205a–d,g, 206a–s, 207, 208a–f,i,j, 209a–c,h–k, 210a,b,d,g–o,r–x, 211a,b,d–i, 212a–d,i,k,l,n, 213–218, 219g–fx, 220, 221a–m, 222–226, 227a,c–n, 228–231, 235–247, 248b–r, 249–253, 254a,b,f–l, 255–267, 268a–k,m–w,y,z, 270a–k,m–o, 272, 273, 274a,c,d,i–ax, 275a–n,p,r,t–bx, 276–281, 282a–j,l–n, 283a–r, 284–289, 290a–l,n–y, 291, 292a–f,h–xx, 293b–h,j–bx, 294–297, 298a–f, 298Aa–k, 299a–j, 300–302, 303a–t,x–fx, 304–306, 307a–gx,jx, 308a–px,sx–wx, 309a,c–hx,jx–mx,ox, 310a–dx,hx–kx,mx–zx,by, 311a–m,o, 312–314, 315a–f, 16a–x,z,ax, 317–322, 323a–w,y,ax,bx, 324a–hx,jx,lx–nx, 325a–dx,gx–jx,lx,mx,px,rx,tx,xx–ay,cy, 326b–i,k–m,o–x, 327a–c,f,h–t, 328a,b,d–h,j–m, 329–331, 332a–bx, 333a–g,i–lx,334a–d,g–s, 335a–s,w–bx, 336a–px, 337–338, 339a–f,h–m, 345a,c–f, 346a–g,i–z, 347, 348a,b,d–o, 349, 350, 351a–j,l–n, 352a–i, 353, 354, 355a–g, 357, 361b–f, 363, 364, 367;
4) w Ośrodku Hodowli Żubrów oddziały o numerach:
2a–d,f–l,m–s,w–z, 3a.
3
Obszary ochrony krajobraz-owej.
1) w Obrębie Ochronnym Kampinos oddziały o numerach: 83f, 132i, 152a, 157h, 172g, 172Ac,g,r,wx, 173f,j,k, 178An,o, 184w, 199a, 201j, 204p–t,bx, 205f, 207f,g, 219f,g, 221f, 222–224, 253p, 254f, 256c, 270lx,mx,nx,ox, 271j, 272r, 273k, 275p, 280a,c, 291h, 292h, 293d,f, 294n,p,fx, 297bx,wx, 298yx, 299p, 301h, 302g, 304k,gx, 307d,i, 309d,g,j, 315hx, 316ax,cx,hx, 324f, 325j,t,bx, 328d–i,k–o, 333i,j,m,n,334wx,y, 335l,m, 338m, 339c, 340c,d,g, 344–346, 354fx,hx,xx, 355cr,gx, 360n,bx,dx, 361g,o,p, 362kx,cx,gx,hx,ix,jx, 363cx, 366a,c,f,g,o, 367b, 368hr, 369b,ox, 372t, 373ry, 374k,p, 381, 382g,k,n,y, 389Aa, 394f–l,m, 395f–l, 396g–l, 397b, 398by, 400f, 405mn, 406s,cx–ix, 411p,r, 416s, 418m,r, 419j, 425–434, 436–440, 442, 444, 448–452;
2) w Obrębie Ochronnym Kromnów oddziały o numerach: 6p, 19g,i, 20b–d, 67b,d, 77i,o,s,fx, 134f, 180f, 204i,j,l, 216d,p,r, 219f, 224i, 227d,f–k,m–z,ax–tx,wx, 266f,g, 269b,c,cx–fx, 272fx,by,cy, 273o,p,s,t,w,x, 274o,cx,nx, 276a,b, 277b, 284g,n, 291r,z, 292c, 293b, 296a,c,i,k, 299b,c,g,o,fx, 301b,h, 302h,k, 304j, 306c, 309l, 315d, 316b, 321j, 325m,fx,hx, 326p, 331m, 332d, 336o, 338i, 339s,y, 340w, 348bx, 350hx–kx, 356m, 364a,b, 366fx, 367jx,lx, 368ix,rx, 369g,ox, 370bx,fx,ix,jx, 372d, 373d, 374i,j,kr, 377fx, 378h, 381d, 387b, 401, 404–412, 414, 415a,c–f, 416–418, 419b,d,k,l, 420;
3) w Obrębie Ochronnym Laski oddziały o numerach: 2a,f,k, 3d, 9f,j, 10f, 13b, 14c, 26c,h, 37g,h, 81b, 114b,c, 115l, 123b,f, 131g, 134Am,n,p,r, 135l,s,t, 188i,r, 194f,g,i,j,m,n, 196d, 199m, 205f, 206t,w,z,x,y, 208g,h, 209c–g,k–n, 210c,f,p, 211c, 212f–h,j,m, 219a–f, 227b, 254c,d, 268lx, 274b,f,g,h, 275o,s, 282k, 283s,t, 290m, 292g, 293a,i, 298g, 298Al, 299k, 303w, 307hx,ix, 308rx, 309b,ix,nx, 310fx,gx,lx,ay,cy, 311n,p, 315g, 316y, 323xz, 324ix,kx,ox, 325fx,kx,nx,ox,sx,wx,by,dy,fy, 326a,j,n, 327d,g, 328c,i, 332cx, 333h, 334f, 335t,cx, 339g, 345b,c, 346h, 348c, 351k, 352j, 355h, 359, 360, 361a, 362, 365, 366, 368–376;
4) w Ośrodku Hodowli Żubrów oddziały o numerach: 1, 2t, 3b,c,d,f,g,h,i,j.
6666,
w tym grunty Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Parku, grunty do wykupów oraz grunty prywatne nieprzezna-
czone do wykupu.
4
Razem:
38548
Załącznik nr 5
USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, KULTUROWYCH, TURYSTYCZNYCH, REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH, Z PODANIEM SPOSOBÓW ICH UDOSTĘPNIANIA ORAZ MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH
I. Miejsca udostępniane w celach naukowych
Lp.
Miejsce udostępniane1) (nazwa miejsca i jego lokalizacja według numeracji oddziałów)
Sposoby udostępniania
Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu
1
Cały obszar Parku.
Za zgodą dyrektora Parku na wniosek, który zawiera: temat, cel, zakres, czas i miejsce prowadzenia badań, wraz z uzasadnieniem podjęcia tematu badawczego.
Zależnie od siedliska i częstotliwości pobytu -
od 1 do 15 osób.
2
Stanica Naukowa w Famułkach Królewskich, Obręb Ochronny Kromnów, oddz.370 dx.
Po zgłoszeniu kierownikowi Działu Nauki i Monitoringu Przyrody, przeznaczona dla pracowników naukowych i studentów wykonujących na terenie Parku badania naukowe za zgodą dyrektora Parku.
25
II. Miejsca udostępniane w celach edukacyjnych
Lp.
Miejsce udostępniane1) (nazwa miejsca i jego lokalizacja według numeracji oddziałów)
Sposoby udostępniania
Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu
1
Centrum Edukacji Parku w Izabelinie.
Prowadzenie różnorodnej działalności edukacyjnej, również na terenie Parku i poza jego obszarem – odpłatnie.
300
2
Ośrodek Dydaktyczno–Muzealny im. Jadwigi i Romana Kobendzów w Granicy.
Ośrodek - obiekt ogólnodostępny.
Muzeum - wstęp płatny.
Ośrodek – 1000
Muzeum - 50
3
Ośrodek Hodowli Żubrów
w Smardzewicach.
Zwiedzanie (obserwacja) wydzielonej części ośrodka.
60
4
Gospodarstwo Szkółkarskie
w Julinku.
Po zgłoszeniu kierownikowi gospodarstwa.
50
5
Leśny Ogródek Botaniczny
w Obrębie Ochronnym Laski: oddz. 205d.
Obiekt ogólnodostępny.
50
6
Ścieżki dydaktyczne:
- ścieżka do Leśnego Ogródka Botanicznego w Obrębie Ochronnym Laski: oddz. 205, 208, 209,
- ścieżka „Dolinką Roztoki” w Obrębie Ochronnym Kampinos: oddz. 152c,d,f,
- ścieżka „Wokół Opalenia” w Obrębie Ochronnym Laski: oddz. 193, 194, 195, 197,197,198,
- ścieżka „Do Karczmiska” w Obrębie Ochronnym Laski: oddz. 150, 160, 227, 334
- ścieżka „Sieraków” w Obrębie Ochronnym Laski: oddz. 15, 17, 31, 50, 67, 92, 93, 318,
- ścieżka „Wokół Bieli” w Obrębie Ochronnym Kromnów: oddz. 141, 142, 142, 144, 180, 181, 182.
Obiekty ogólnodostępne.
50
III. Miejsca udostępniane w celach kulturowych
Lp.
Miejsce udostępniane1) (nazwa miejsca i jego lokalizacja według numeracji oddziałów)
Sposoby udostępniania
Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu
1
Grodzisko wczesnośredniowieczne
w Zamczysku - Obręb Ochronny Kampinos: oddz. 165g.
Obiekt ogólnodostępny.
50
2
Mogiła Powstańców 1863 r.
- Obręb Ochronny Laski: oddz. 234 c.
Obiekt ogólnodostępny.
100
3
Skansen wsi mazowieckiej
- teren Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego w Granicy.
Obiekt ogólnodostępny.
Zwiedzanie wnętrz budynków
z pracownikami Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego. Imprezy kulturalne, wesela łowickie - po ustaleniu z dyrektorem Parku.
100
4
Kapliczki, krzyże przydrożne, tablice pamiątkowe, pomniki
i tym podobne obiekty na wykupionych nieruchomościach we wsiach.
Obiekty ogólnodostępne.
50
5
Pozostałości cmentarzy kolonistów "olenderskich"
- Obręb Ochronny Kromnów.
Obiekty położone przy szlakach turystycznych i drogach publicznych - ogólnodostępne.
Pozostałe nieudostępniane.
20
6
Cmentarz - Mauzoleum
i Muzeum Walki i Męczeństwa
w Palmirach.
Obiekt ogólnodostępny.
Organizacja imprez patriotycznych i religijnych.
5000
7
Cmentarze wojenne z okresu
II wojny światowej w Wierszach, Laskach, Granicy, Wiktorowie.
Obiekty ogólnodostępne.
300
8
Pojedyncze groby na terenie całego Parku.
Obiekty ogólnodostępne.
20
9
Aleja III Tysiąclecia.
Obiekt ogólnodostępny.
200
10
Obszary ochrony czynnej i krajobrazowej udostępnione w celu prowadzenia poszukiwań pozostałości po walkach toczonych na terenie Puszczy Kampinoskiej.
Teren dostępny do poszukiwań po uzyskaniu pisemnej zgody dyrektora Parku.
10
11
Współczesne miejsca kultu religijnego.
Obiekty ogólnodostępne
kościół w Górkach
kościół w Wierszach.
600
600
IV. Miejsca udostępniane w celach turystycznych
Lp.
Miejsce udostępniane1) (nazwa miejsca i jego lokalizacja według numeracji oddziałów).
Sposoby udostępniania – zgodnie z regulaminem udostępniania Parku.
Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu.
1
Szlaki turystyczne dla turystyki pieszej.
Obszar Parku, przez który przebiegają szlaki (ze szczególnym natężeniem w okolicach Warszawy). Szlaki długości 360 km.
10000
2
Szlaki turystyczne dla turystyki pieszej.
Obszar Parku, przez który przebiegają szlaki udostępniony także w godzinach nocnych z okazji corocznego Centralnego Złotu Młodzieży PTTK Palmiry.
3500
3
Szlaki rowerowe dla turystyki rowerowej.
Obszar Parku, przez który przebiegają szlaki. Szlaki długości 220 km.
2000
4
Szlaki konne dla turystyki konnej.
Obszar Parku, przez który przebiegają szlaki. Szlaki długości 68 km.
50
5
Trasy narciarskie dla turystyki narciarskiej.
Obszar Parku, przez który przebiegają szlaki. Szlaki długości 360 km (po szlakach turystyki pieszej).
2000
6
Drogi do przewozu turystycznego sprzężajem konnym - wyznaczone przez dyrektora Parku.
Cały obszar Parku. Szlaki długości 30 km.
100
7
Parkingi z polem wypoczynkowym:
- Obręb Ochronny Laski: oddz.188i, 209c, 227b, 360 a,b,
- Obręb Ochronny Kampinos: oddz.152a, 172Aw,x.
Obiekty ogólnodostępne.
3400
8
Parkingi:
- Obręb Ochronny Laski: oddz. 2l, 3d, 9f, 10f, 123a, 135t, 208h, 326n,
- Obręb Ochronny Kromnów: oddz. 67 b, 84k, 180f.
Obiekty ogólnodostępne.
1000
9
Pola wypoczynkowe:
- Obręb Ochronny Laski: oddz. 114b, 134Am,n, 194f,g,i,j,m, 268x, 334f,
- Obręb Ochronny Kampinos: oddz. 157h, 253p, 366i,
- Obręb Ochronny Kromnów: oddz. 204j, 266g.
Obiekty ogólnodostępne.
1000
10
Skansen w Obrębie Ochronnym Kampinos: oddz. 172Ar.
Obiekt ogólnodostępny.
Zwiedzanie wnętrz budynków tylko z pracownikami Ośrodka Dydaktyczno – Muzealnego.
100
11
Zagroda pokazowa żubrów w Ośrodku Hodowli Żubrów w Smardzewicach: oddz. 2z.
Obiekt ogólnodostępny, wstęp płatny.
60
12
Stacja końcowa turystycznej kolejki wąskotorowej linii Sochaczew - Wilcze Tułowskie.
Obiekt ogólnodostępny.
300
V. Miejsca udostępniane w celach rekreacyjnych i sportowych
Lp.
Miejsce udostępniane1) (nazwa miejsca i jego lokalizacja według numeracji oddziałów)
Sposoby udostępniania
Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu
1
Boisko w Obrębie Ochronnym Laski: oddz. 345b.
Obiekt ogólnodostępny.
500
2
Wszystkie szlaki piesze i rowerowe przystosowane są do organizowania rajdów, biegów przełajowych i na orientację.
Szlaki ogólnodostępne.
11000
3
Bunkry w Obrębie Ochronnym Kromnów: oddz. 224.
Obiekt dostępny dla członków Klubu Wysokogórskiego, ćwiczenia wspinaczkowe.
20
4
Szlaki turystyczne dla turystyki pieszej.
Teren udostępniany także w godz. nocnych w celu organizacji corocznego maratonu organizowanego przez PTTK Mazowiecki Klub Górski Matragona.
1000
5
Zbiornik retencyjno - infiltrujący przy oczyszczalni ścieków „Mokre Łąki” w Obrębie Ochronnym Laski: oddz. 222a.
Obiekt dostępny do amatorskiego wędkowania.
10
1) Zagrożenia uszeregowano od najistotniejszego.
i) ) Ekosystemy leśne, nieleśne lądowe i wodne podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami.
Podział na oddziały oznaczone liczbą, pododdziały oznaczone (literą, literą z apostrofem oraz literą z cyfrą), obwody ochronne oraz obszary objęte ochroną czynną podano zgodnie z mapą przeglądową dla:
- Obrębu Ochronnego Laski,
- Obrębu Ochronnego Kampinos,
- Obrębu ochronnego Kromnów,
sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie w skali 1:25 000, według stanu na 1.01.2002 r.
Tereny wykupione przez Park od prywatnych właścicieli w ostatnich latach oznaczone są tymczasowo z mapy ewidencyjnej gruntów wymienionych w aktach notarialnych.
Mapy oraz akty notarialne zakupu gruntów znajdują się w siedzibie Kampinoskiego Parku Narodowego w miejscowości Izabelin.
1) Ekosystemy leśne, nieleśne lądowe i wodne podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami.
Podział na oddziały oznaczone liczbą, pododdziały oznaczone (literą, literą z apostrofem oraz literą z cyfrą), obwody ochronne oraz obszary objęte ochroną czynną podano zgodnie z mapą przeglądową dla:
- Obrębu Ochronnego Laski,
- Obrębu Ochronnego Kampinos,
- Obrębu ochronnego Kromnów,
sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie w skali 1:25 000, według stanu na 1.01.2002 r.
Tereny wykupione przez Park od prywatnych właścicieli w ostatnich latach oznaczone są tymczasowo z mapy ewidencyjnej gruntów wymienionych w aktach notarialnych.
Mapy oraz akty notarialne zakupu gruntów znajdują się w siedzibie Kampinoskiego Parku Narodowego w miejscowości Izabelin.
1) Ekosystemy leśne, nieleśne lądowe i wodne podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami.
Podział na oddziały oznaczone liczbą, pododdziały oznaczone (literą, literą z apostrofem oraz literą z cyfrą), obwody ochronne oraz obszary objęte ochroną czynną podano zgodnie z mapą przeglądową dla:
- Obrębu Ochronnego Laski,
- Obrębu Ochronnego Kampinos,
- Obrębu ochronnego Kromnów,
sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie w skali 1:25 000, według stanu na 1.01.2002 r.
Tereny wykupione przez Park od prywatnych właścicieli w ostatnich latach oznaczone są tymczasowo z mapy ewidencyjnej gruntów wymienionych w aktach notarialnych.
Mapy oraz akty notarialne zakupu gruntów znajdują się w siedzibie Kampinoskiego Parku Narodowego w miejscowości Izabelin.

Poprawiony: piątek, 19 marca 2010 08:55