Home Przetargi publiczne INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na zadanie pn. Ukierunkowanie ruchu turystycznego przez budowę infrastruktury turystycznej
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na zadanie pn. Ukierunkowanie ruchu turystycznego przez budowę infrastruktury turystycznej PDF Drukuj Email
Archiwum przetargów i ogłoszeń
Wpisany przez Ewa Siatecka   
piątek, 08 września 2017 10:00
DE-Tur/370/10-9/17
Izabelin, 25.08.2017 r.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Ukierunkowanie ruchu turystycznego przez budowę infrastruktury turystycznej – wymiana kładki przez kanał Łasica na żółtym szlaku turystycznym”

Dnia 08.09.2017 r. o godz. 10.00 dokonano publicznego otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na realizację zadania „Ukierunkowanie ruchu turystycznego przez budowę infrastruktury turystycznej – wymiana kładki przez kanał Łasica na żółtym szlaku turystycznym”.

Kampinoski Park Narodowy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 234 822,88 zł brutto.

W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty:
1) Nazwa firmy: ABAKO Tomasz Szczypiński
Adres: 06-124 Szyszki, Szyszki 135
Cena oferty brutto: 209 677,00 zł
Okres gwarancji: 10 lat
Termin wykonania zamówienia: zgodny z SIWZ i wzorem umowy (do 20.11.2017 r.)
Warunki płatności: zgodne ze wzorem umowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
2) Nazwa firmy: Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe MOSTY Sp. z o.o., BUDOWNICTWO Sp. K.
Adres: ul. Marywilska 38/40, 03-228 Warszawa
Cena oferty brutto: 302 641,75,00 zł
Okres gwarancji: 10 lat
Termin wykonania zamówienia: zgodny z SIWZ i wzorem umowy (do 20.11.2017 r.)
Warunki płatności: zgodne ze wzorem umowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
Jednocześnie Zamawiający przypomina o konieczności złożenia przez Wykonawcę w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej Zamawiającego, zgodnie z art. 24 ust. 11, w nawiązaniu do art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.
Poprawiony: wtorek, 31 października 2017 00:03