Home Praca Praca - specjalista ds. zamówień publicznych
Praca - specjalista ds. zamówień publicznych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Piotr Fidler   
wtorek, 06 marca 2018 11:38

Kampinoski Park Narodowy

zatrudni od 01 maja 2018 r. pracownika na stanowisku

specjalisty ds. zamówień publicznych.

Łączny wymiar – 1/2 etatu.


 

Zatrudnienie dotyczy umowy o pracę na czas określony – 1 rok.

1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
· bieżące śledzenie zmian krajowych przepisów prawnych w zakresie zamówień publicznych

i wdrażanie ich do stosowania;

 • · bieżące śledzenie zmian przepisów prawnych oraz opracowywanych przez instytucje

wdrażające wytycznych w zakresie zamówień publicznych obowiązujących w odniesieniu

do środków unijnych i wdrażanie ich do stosowania;

 • · opracowywanie na podstawie obowiązujących przepisów zarządzeń wewnętrznych Parku w

zakresie zamówień publicznych;

 • · prowadzenie rejestru udzielanych zamówień publicznych;
 • · sporządzanie w oparciu o dane służb merytorycznych rocznego planu zamówień

publicznych;

 • · przygotowywanie i przeprowadzanie postepowań o udzielanie zamówień publicznych we

współpracy ze służbami merytorycznymi Parku;

 • · sporządzanie wymaganej przepisami sprawozdawczości w zakresie udzielonych zamówień

publicznych.

 

2. Wymagania związane z zakresem czynności na stanowisku pracy, na które przeprowadzany jest konkurs

2a. Wymaganie niezbędne:

 • · wykształcenie wyższe;
 • · staż pracy 1 rok;
 • · znajomość krajowego i unijnego prawa zamówień publicznych;
 • · obywatelstwo polskie;
 • · pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 • · nieposzlakowana opinia;
 • · niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • · nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie dyscyplinarne;
 • · stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 • · biegła znajomość obsługi komputera (w tym: pakietu biurowego MS Office, wyszukiwarki

internetowej, poczty elektronicznej) oraz innych urządzeń biurowych.

2b. Wymagania dodatkowe:

 • · dobra organizacja pracy własnej;
 • · umiejętność pracy w zespole.

 

3. Wykaz dokumentów, termin i miejsce ich złożenia

3a. Kandydat składa następujące dokumenty:

 • · kwestionariusz osobowy lub CV;
 • · list motywacyjny;
 • · kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;
 • · kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy oraz

zajmowane stanowiska;

 • · oświadczenie kandydata dotyczące:

- posiadania obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz

korzystania z pełni praw publicznych;

- nieposzlakowanej opinii;

- niekaralności za przestępstwa lub przestępstwo skarbowe;

- nietoczenia się przeciwko kandydatowi postępowania dyscyplinarnego;

- posiadania stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku, którego konkurs

dotyczy;

- wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów

przeprowadzanego konkursu.

3b. Termin i miejsce złożenia dokumentów:

· termin złożenia dokumentów: do dnia 21.03.2018 r.;

· miejsce złożenia dokumentów: wymagane dokumenty należy składać lub przesyłać

w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko: specjalista ds. zamówień

publicznych” na adres

Kampinoski Park Narodowy ul. Tetmajera 38 05-080 Izabelin (sekretariat – pokój 104)

 

Wynik naboru zostanie ogłoszony w BIP.

 

Poprawiony: wtorek, 03 kwietnia 2018 14:17