Home Praca Praca - dyspozytor w punkcie alarmowo-dyspozycyjnym
Praca - dyspozytor w punkcie alarmowo-dyspozycyjnym PDF Drukuj Email
Wpisany przez Piotr Fidler   
wtorek, 15 maja 2018 07:45

Kampinoski Park Narodowy

zatrudni na umowę-zlecenie od 1 lipca 2018r. do 15 października 2018r. pracownika na stanowisku:

dyspozytor w punkcie alarmowo-dyspozycyjnym (PAD)

 

Zatrudnienie dla jednej osoby na stanowisku dyspozytora w punkcie alarmowo-dyspozycyjnym (PAD) na umowę-zlecenie.

Charakter pracy: praca sezonowa, zmianowa, codzienna (od poniedziałku do niedzieli)
w terminie od 1 lipca 2018r. do 15 października 2018r. o różnej liczbie godzin w zależności od warunków pogodowych, długości dnia (do zmierzchu lub sporadycznie dłużej - uczestniczenie w akcji ratowniczo-gaśniczej).

 

I zmiana: dokonywanie pomiarów meteorologicznych z ogródka meteo (2x15 minut), dyżur przeciwpożarowy w biurze.

II zmiana: dyżur przeciwpożarowy w biurze.

Wynagrodzenie brutto

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: dyspozytor w punkcie alarmowo-dyspozycyjnym (PAD):

1)       Dwukrotne dokonywanie pomiarów meteorologicznych w pomocniczym punkcie pomiarowym (ogródek meteo) w czasie I zmiany.

2)       Obsługa urządzeń technicznych stanowiących wyposażenie pomieszczenia PAD: radiotelefonu, programu komputerowego.

3)       Radiotelefoniczne przekazywanie danych meteo do punktu prognostycznego
w Nadleśnictwie Celestynów.

4)       Przyjmowanie stopnia zagrożenia pożarowego od Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.

5)       Powiadamianie służb terenowych i Państwowej Straży Pożarnej o stopnia zagrożenia pożarowego i godzinach dyżurowania.

6)       Bezpośrednie zgłaszanie różnego rodzaju zdarzeń (pożar, zdarzenie miejscowe, inne miejscowe zdarzenie) służbom alarmowym i przełożonym.

7)       Ustalenie miejsca wydobywania się dymu (adresu pożaru) przy użyciu programu komputerowego.

8)       Ustalenie dróg dojazdowych dla terenowych Służb Parku i jednostek ratowniczo-gaśniczych na podstawie informacji z wież obserwacyjnych lub z samolotu patrolowego.

9)       Koordynowanie akcją ratowniczo-gaśniczą z ramienia Kampinoskiego Parku Narodowego.

10)   Terminowe i dokładne prowadzenie ewidencji o zaistniałych zdarzeniach i dokumentacji operacyjnej oraz pomocniczej PAD.

 

Planowany czas pracy wg ryczałtu:

termin

I zmiana dyspozytora

II zmiana dyspozytora

planowana liczba godzin dwóch dyspozytorów w danym okresie

liczba dni

czas dyżuru*

liczba godzin

czas dyżuru*

liczba godzin

1 VII-15 VII**

15

8.30-14.30

6,0

14.30-21.00

6,5

187,50

16 VII-31 VII

16

8.30-14.30

6,0

14.30-20.30

6,0

192,00

1 VIII-15VIII

15

8.30-14.30

6,0

14.30-20.00

5,5

172,50

16 VIII-31 VIII

16

8.30-14.00

5,5

14.00-19.30

5,5

176,00

1-15 IX

15

8.30-14.00

5,5

14.00-19.00

5,0

157,50

16-30 IX

15

8.30-13.30

5,0

13.30-18.30

5,0

150,00

1-15 X

15

8.30-13.30

5,0

13.30-18.00

4,5

142,50

razem

107

 

39

 

38

1178

* Cotygodniowa zmiana czasu pracy (dyżurów przeciwpożarowych) pomiędzy dyspozytorami PAD, z uwzględnieniem jednakowej liczby miesięcznych godzin ryczałtowych.

** Możliwość dyżurów w godzinach 8.00-21.00 z uwagi na długość dnia.

2. Wymagania związane z zakresem czynności na stanowisku pracy, na które przeprowadzany jest konkurs

2a. Wymaganie niezbędne:

 • wykształcenie średnie lub wyższe;
 • staż pracy 1 rok na stanowisku biurowym dla wykształcenia średniego;
 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 • dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 • nieposzlakowana opinia;
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie dyscyplinarne;
 • biegła znajomość obsługi komputera;
 • pełna dyspozycyjność przez cały okres zatrudnienia w każdym tygodniu od poniedziałku do niedzieli od dnia rozpoczęcia dyżuru do 15 października (praca sezonowa; możliwość skrócenia dyżuru w październiku – okres nie płatny);
 • praca zależna od warunków pogodowych – możliwość wcześniejszego zakończenia dyżuru z powodu zmiennych warunków atmosferycznych (stopień zagrożenia pożarowego); w praktyce dyżur trwa 1 ÷ 6 godz. dziennie (w miesiącu lipiec do 6,5 godz., a w trakcie prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej po zmierzchu do 8 godz.); w dni o zerowym zagrożeniu pożarowym w czasie dyżuru I zmiany wykonuje się tylko pomiar meteorologiczny i przekazywanie danych do nadleśnictwa;
 • dysponowanie telefonem komórkowym - możliwość kontaktu z dyspozytorem PAD.

 

2b. Wymagania dodatkowe:

 • odporność na stres;
 • odpowiedzialność za swoje czyny; taki na którym można polegać; rzetelny, solidny;
 • operatywność i zdolność podejmowania szybkich decyzji;
 • komunikatywność (zdolność, umiejętność docierania do odbiorcy w procesie porozumiewania się, zrozumiałość, wyrazistość);
 • dobra organizacja pracy własnej.

 

 1. 3. Wynagrodzenie dla każdego dyspozytora:

Wynagrodzenie ryczałtowe brutto 3294,00 zł za każdy miesiąc w okresie lipiec-wrzesień 2018r.

Wynagrodzenie ryczałtowe brutto 1647,00 zł za miesiąc październik 2018 r. może ulec zmianie w przypadku wcześniejszego odwołania dyżurów przeciwpożarowych na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie - przed 15 października.

 

3. Wykaz dokumentów, termin i miejsce ich złożenia

3a. Kandydat składa następujące dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy lub CV - ze zdjęciem;
 • list motywacyjny;
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;
 • kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy oraz zajmowane stanowiska;
 • oświadczenie kandydata dotyczące:

-       posiadania obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

-       nieposzlakowanej opinii;

-       niekaralności za przestępstwa lub przestępstwo skarbowe;

-       nietoczenia się przeciwko kandydatowi postępowania dyscyplinarnego;

-       posiadania stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku, którego konkurs dotyczy;

-       wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów przeprowadzanego konkursu.

3b. Termin i miejsce złożenia dokumentów:

 • termin złożenia dokumentów: do dnia 30.05.2018 r.;
 • miejsce złożenia dokumentów: wymagane dokumenty należy składać lub przesyłać
  w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko: dyspozytor w punkcie alarmowo-dyspozycyjnym” na adres:

Kampinoski Park Narodowy ul. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin (sekretariat – pokój 104)

 

Wynik naboru zostanie ogłoszony w BIP.

Poprawiony: czwartek, 19 lipca 2018 11:55