Home Przetargi publiczne OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: „Rewitalizacja zabytkowych obiektów leśnej architektury drewnianej na terenie Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego Kampinoskiego Parku Narodowego w Granicy oraz ich adaptacja do celów muzealnych i edukacyjnych; etap II, III, V”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: „Rewitalizacja zabytkowych obiektów leśnej architektury drewnianej na terenie Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego Kampinoskiego Parku Narodowego w Granicy oraz ich adaptacja do celów muzealnych i edukacyjnych; etap II, III, V” PDF Drukuj Email
Archiwum przetargów i ogłoszeń
Wpisany przez Katarzyna Mikrut   
wtorek, 29 stycznia 2019 15:06
DE-Tur/370/3-4/19

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn:
„Rewitalizacja zabytkowych obiektów leśnej architektury drewnianej na terenie Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego Kampinoskiego Parku Narodowego w Granicy oraz ich adaptacja do celów muzealnych i edukacyjnych; etap II, III, V”

I. nazwa i adres zamawiającego:
Kampinoski Park Narodowy z siedzibą 05-080 Izabelin, ulica Tetmajera 38,
tel. 22 722-60-01, fax. 22 722-65-60, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

II. tryb zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. z dnia 26 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.).

III. adres strony internetowej:
www.kampinoski-pn.gov.pl
www.bip.kampinoski-pn.gov.pl

IV. przedmiot i zakres zamówienia:

1. Zamawiający ze względu na charakter robót podzielił przedmiot zamówienia na 3 części:
Część 1. Etap II PRZYŁĄCZA ORAZ INSTALACJE ELEKTRYCZNE I NISKOPRĄDOWE - wykonanie – zgodnie z obowiązującymi odpowiednimi przepisami - kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie branży elektrycznej i instalacji niskoprądowych wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami, uzyskanie zatwierdzenia dokumentacji przez Zamawiającego oraz uzgodnienia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie. a także przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę i uzyskanie na jego podstawie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę. Budowa – tj. wykonanie, na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej dla ww. zadania inwestycyjnego, robót instalacyjnych w zakresie instalacji elektrycznej i niskoprądowych związanych z remontem i przebudową obiektów budowlanych położonych na terenie Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego w Granicy, dz. 123, tj. budynku dawnego Nadleśnictwa Kampinos (budynek nr 1) oraz budynku obecnego Muzeum (budynek nr 6) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, m.in. remontem i przebudową dwóch obiektów gospodarczych z adaptacją na cele zaplecza socjalno-technicznego, tj. budynku Stróżówki (budynek nr 2) oraz budynku maszynowni pomp i sanitariatów (budynek nr 3), w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie obiektów oraz użytkowanie tych obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem. Zapewnienie nadzoru autorskiego – tj. pełnienie nadzoru autorskiego przez projektantów (autorów projektów) przez cały czas trwania inwestycji, w szczególności poprzez: udział projektantów w naradach roboczych w trakcie realizacji robót budowlanych (na terenie budowy), wpisy do dziennika budowy, weryfikację dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodności z faktycznym wykonaniem robót. Weryfikacja dokumentacji zostanie potwierdzona poprzez oświadczenie projektantów – autorów projektu, załączone do dokumentacji powykonawczej.
Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z zadaniem inwestycyjnym obejmuje w szczególności branże: instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych silnoprądowych i niskoprądowych.
Część 2. Etap III PRZYŁĄCZA ORAZ INSTALACJE WOD-KAN, CO, POMPY CIEPŁA, WENTYLACJE - wykonanie – zgodnie z obowiązującymi odpowiednimi przepisami - kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie branży wod.-kan. CO, instalacji sanitarnych i pomp ciepła oraz wentylacji mechanicznej wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami, uzyskanie zatwierdzenia dokumentacji przez Zamawiającego oraz uzgodnienia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie, a także przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę i uzyskanie na jego podstawie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę. Budowa – tj. wykonanie, na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej dla ww. zadania inwestycyjnego, robót instalacyjnych w zakresie instalacji wod.-kan., CO, sanitarnych i pomp ciepła oraz wentylacji mechanicznej związanych z remontem i przebudową obiektów budowlanych położonych na terenie Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego w Granicy, dz. 123, tj. budynku dawnego Nadleśnictwa Kampinos (budynek nr 1) oraz budynku obecnego Muzeum (budynek nr 6) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, m.in. remontem i przebudową dwóch obiektów gospodarczych z adaptacją na cele zaplecza socjalno-technicznego, tj. budynku Stróżówki (budynek nr 2) oraz budynku maszynowni pomp i sanitariatów (budynek nr 3), w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie obiektów oraz użytkowanie tych obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem. Zapewnienie nadzoru autorskiego – tj. pełnienie nadzoru autorskiego przez projektantów (autorów projektów) przez cały czas trwania inwestycji, w szczególności poprzez: udział projektantów w naradach roboczych w trakcie realizacji robót budowlanych (na terenie budowy), wpisy do dziennika budowy, weryfikację dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodności z faktycznym wykonaniem robót. Weryfikacja dokumentacji zostanie potwierdzona poprzez oświadczenie projektantów – autorów projektu, załączone do dokumentacji powykonawczej.
Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z zadaniem inwestycyjnym obejmuje w szczególności branże: instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych, kanalizacyjnych (kanalizacji sanitarnej, deszczowej), wentylacyjnych, gazowych.
Część 3. Etap V ZAGOSPODAROWANIE TERENU - wykonanie – zgodnie z obowiązującymi odpowiednimi przepisami - kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania terenu wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami, uzyskanie zatwierdzenia dokumentacji przez Zamawiającego oraz uzgodnienia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie a także przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę i uzyskanie na jego podstawie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę. Budowa – tj. wykonanie, na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej dla ww. zadania inwestycyjnego, robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu przy obiektach budowlanych położonych na terenie Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego w Granicy, dz. 123, tj. budynku dawnego Nadleśnictwa Kampinos (budynek nr 1), budynku obecnego Muzeum (budynek nr 6), budynku Stróżówki (budynek nr 2) oraz budynku maszynowni pomp i sanitariatów (budynek nr 3) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie obiektów oraz użytkowanie tych obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem. Zapewnienie nadzoru autorskiego – tj. pełnienie nadzoru autorskiego przez projektantów (autorów projektów) przez cały czas trwania inwestycji, w szczególności poprzez: udział projektantów w naradach roboczych w trakcie realizacji robót budowlanych (na terenie budowy), wpisy do dziennika budowy, weryfikację dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodności z faktycznym wykonaniem robót. Weryfikacja dokumentacji zostanie potwierdzona poprzez oświadczenie projektantów – autorów projektu, załączone do dokumentacji powykonawczej.
Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z zadaniem inwestycyjnym obejmuje w szczególności branże: architektoniczną, drogową oraz gospodarkę zielenią.
2. Roboty przeprowadzane będą na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego w powiecie Warszawskim Zachodnim. Teren oraz budynki są wpisane do Rejestru Zabytków Województwa Mazowieckiego pod numerem 1268-A (wpis z dnia 24.07.1985 roku)
Zadanie dofinansowane przez RPO WM w ramach umowy o dofinansowanie nr RPMA.05.03.00.14-6007/16.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w Załączniku nr 1 do SIWZ.
4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
5. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
71000000-8 - USŁUGI ARCHITEKTONICZNE, BUDOWLANE, INŻYNIERYJNE I KONTROLNE
71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego
71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne
35000000-4 – SPRZĘT BEZPIECZEŃSTWA, GAŚNICZY, POLICYJNY i OBRONNY
35120000-1 - Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa
45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45453100-8 - Roboty renowacyjne
45321000-3 - Izolacja cieplna
45422000-1 - Roboty ciesielskie
45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej i roboty ciesielskie
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
45212350-4 - Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45320000-6 - Roboty izolacyjne
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
50000000-5 - USŁUGI NAPRAWCZE I KONSERWACYJNE
50700000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
50760000-0 - Usługi napraw i konserwacji obiektów użyteczności społecznej

V. informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

VI. termin wykonania zamówienia
maksymalnie do dnia 23.09.2019 r.

VII. warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej
Część 1. Etap II: 186 000,00 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100),
Część 2. Etap III: 343 000,00 PLN (słownie: trzysta czterdzieści trzy tysiące złotych 00/100),
Część 3. Etap V: 56 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100);
oraz posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (polisa OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z zamówieniem w wysokości:
Część 1. Etap II: 90 000,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
Część 2. Etap III: 150 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
Część 3. Etap V: 25 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100);
c) zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże posiadanie wiedzy i doświadczenia wyrażające się w należytym wykonaniu, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, w ramach jednego zamówienia (umowy), co najmniej:
Część 1. Etap II: 1 roboty polegającej na sporządzeniu dokumentacji projektowej i wykonaniu instalacji elektrycznej w obiekcie zabytkowym, o łącznej wartości nie mniejszej niż 150 000 PLN brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 brutto), z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługa ta została wykonana poprawnie,
Część 2. Etap III: 1 roboty polegającej na sporządzeniu dokumentacji projektowej i wykonaniu instalacji pomp/y ciepła o mocy minimum 30 kW z dolnym źródłem w postaci pionowych odwiertów gruntowych na potrzeby instalacji grzewczej, o łącznej wartości nie mniejszej niż 300 000,00 PLN brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100 brutto), z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługa ta została wykonana poprawnie,
Część 3. Etap V: 1 roboty polegającej na sporządzeniu dokumentacji projektowej i wykonaniu zagospodarowania terenu zieleni wraz z budową obiektów małej architektury o łącznej wartości nie mniejszej niż 50 000,00 PLN brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 brutto), z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługa ta została wykonana poprawnie,
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi i wykonanie prac projektowych, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:
Część 1. Etap II:
1. co najmniej 1 osobą - kierownika robót elektrycznych, posiadającą:
- uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
- kwalifikacje, o których mowa w art. 37c i art. 37f ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, tj. uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucja kultury i/lub brała udział w robotach budowalnych, prowadzonych przy zabytkach niewpisanych do rejestru, o ile były one prowadzone przed dniem 26 sierpnia 2011 r.
- wpis do rejestru właściwej izby samorządu zawodowego oraz aktualne wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ze wskazaniem jego okresu ważności;
- doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót w danej specjalności przy realizacji co najmniej 1 inwestycji, w tym przy realizacji minimum 1 inwestycji, której przedmiotem była budowa, przebudowa lub remont obiektu kubaturowego o wartości robót minimum 500 000,00 zł brutto;
2. co najmniej 1 osobą – mającą pełnić funkcję projektanta branżowego, posiadającą:
- uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych;
- wpis do rejestru właściwej izby samorządu zawodowego oraz aktualne wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ze wskazaniem jego okresu ważności;
- doświadczenie – jako projektant w danej specjalności – w weryfikacji lub wykonaniu dokumentacji projektowej budowlanej (samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego, po uzyskaniu wymaganych powyżej uprawnień budowlanych), której przedmiotem była budowa, przebudowa lub remont obiektu kubaturowego objętego ochroną konserwatorską (wpis do rejestru zabytków) o wartości robót minimum 500 000,00 zł brutto;
Część 2. Etap III:
1. co najmniej 1 osobą – mającą pełnić funkcję kierownika robót sanitarnych, posiadającą:
- uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
- kwalifikacje, o których mowa w art. 37c i art. 37f ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, tj. uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucja kultury i/lub brała udział w robotach budowlanych, prowadzonych przy zabytkach niewpisanych do rejestru, o ile były one prowadzone przed dniem 26 sierpnia 2011 r.
- wpis do rejestru właściwej izby samorządu zawodowego oraz aktualne wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ze wskazaniem jego okresu ważności;
- doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót w danej specjalności przy realizacji co najmniej 1 inwestycji, w tym przy realizacji minimum 1 inwestycji, której przedmiotem była budowa, przebudowa lub remont obiektu kubaturowego o wartości robót minimum 500 000,00 zł brutto;
- doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót w danej specjalności przy realizacji co najmniej 1 inwestycji polegających na wykonaniu instalacji pomp ciepła o mocy minimum 30 kW z dolnym źródłem w postaci pionowych odwiertów gruntowych;
2. co najmniej 1 osobą – mającą pełnić funkcję projektanta branżowego, posiadającą:
- uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- wpis do rejestru właściwej izby samorządu zawodowego oraz aktualne wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ze wskazaniem jego okresu ważności,
- doświadczenie – jako projektant w danej specjalności – w weryfikacji lub wykonaniu dokumentacji projektowej budowlanej (samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego, po uzyskaniu wymaganych powyżej uprawnień budowlanych), której przedmiotem była budowa, przebudowa lub remont obiektu kubaturowego objętego ochroną konserwatorską (wpis do rejestru zabytków) o wartości robót minimum 500 000,00 zł brutto;
- doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej 1 dokumentacji projektowej instalacji pomp ciepła o mocy minimum 30 kW (każda) z dolnym źródłem w postaci pionowych odwiertów gruntowych;
Część 3. Etap V: co najmniej 1 osobą – mającą pełnić funkcję kierownika robót ds. zieleni zabytkowej, posiadającą:
- odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami ogrodniczymi o wykształceniu ogrodniczym lub architekta krajobrazu,
- kwalifikacje, o których mowa w art. 37b ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, tj. ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite magisterskie, których program obejmuje zajęcia lub grupy zajęć umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności w tym zakresie, oraz po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich, przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich lub pracach restauratorskich prowadzonych przy tego rodzaju zabytkach wpisanych do rejestru, lub być zatrudniona przy tych pracach w muzeum będącym instytucją kultury.
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia” / ”nie spełnia”, w oparciu o informacje nadesłane w ofercie, następnie potwierdzone w dokumentach lub oświadczeniach, o których mowa w rozdz. VII.
3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w rozdz. V. 1. 2) SIWZ zostaną uznane za spełnione, jeżeli warunki te spełnia co najmniej jeden z Wykonawców lub Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie.
6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. V. 1. 2) lit. b-c niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, lub sytuacji ekonomicznej, lub finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
7. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w rozdz. V. 6 niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia;
2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i art. 24 ust. 5 ustawy PZP;
3) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
VIIa) wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VII. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
3. Zamawiający żąda aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VII. 1 niniejszej SIWZ.
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w rozdz. VII. 1 niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
6. W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę? z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumento´w, które określają? w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postepowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą?.
7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku;
b) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (polica OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z zamówieniem w wysokości co najmniej:
Część 1. Etap II: 90 000,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
Część 2. Etap III: 150 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
Część 3. Etap V: 25 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100);
c) wykaz robót budowlanych wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane (zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej SIWZ), oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane lub są wykonywane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
d) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

VIII. informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
Dla części 1 – etap II    9 000,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100)
Dla części 2 – etap III    16 000,00 PLN (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100)
Dla części 3 – etap V    2 500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100)
przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wniesione w:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359).
3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Gospodarstwa Krajowego nr rachunku 26 1130 1017 0020 1381 5690 0001, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu DE-Tur/370/3/19 na rewitalizację zabytkowych obiektów leśnej architektury drewnianej; część 1 - etap II / część 2 – etap III / część 3 – etap V*”.
*Niepotrzebne skreślić
4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. IX. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;
2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.
6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.
7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów. Dla wszystkich części zamówienia przyjęto następujące kryteria oceny:
a) Łączna cena ofertowa brutto – C;
b) Okres gwarancji na wykonane prace (w miesiącach) – G;
c) Termin realizacji – T
2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:
- Łączna cena ofertowa brutto
waga 60%
maksymalna liczba punktów: 60
Sposób oceny wg wzoru: C = Cena najtańszej oferty / Cena badanej oferty x 60pkt
- Okres gwarancji
waga 25%
maksymalna liczba punktów: 25
Sposób oceny wg wzoru: G = Okres gwarancji badanej oferty / Maksymalny okres gwarancji spośród badanych ofert x 25 pkt
- Termin realizacji
waga 15%
maksymalna liczba punktów: 15
Sposób oceny wg wzoru: T = 0 lub 5 lub 10 lub 15 pkt
RAZEM    100%   
3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
L = C + G + T
gdzie:
L – całkowita liczba punktów,
C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”,
G – punkty uzyskane w kryterium „Okres gwarancji na wykonane prace (w miesiącach)”,
T – punkty uzyskane w kryterium „Termin realizacji”.
4. Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie, przeliczonej według wzoru opisanego w tabeli powyżej.
5. Ocena punktowa w kryterium „Okres gwarancji na wykonane prace (w miesiącach)” dokonana zostanie na podstawie zadeklarowanego okresu gwarancji na wykonane prace wskazanego przez Wykonawcę w ofercie, przeliczonego według wzoru opisanego w tabeli powyżej.
Zamawiający wymaga zaoferowania gwarancji w wymiarze minimum 36 miesięcy i maksimum 60 miesięcy. W przypadku zaoferowania okresu dłuższego niż 60 miesięcy Zamawiający przyjmuje do oceny okres 60 miesięcy, a Wykonawca będzie związany terminem określonym w treści oferty.
6. Zamawiający przyzna punkty w kryterium „Termin realizacji” za dni skrócenia terminu realizacji zamówienia:
o 10 dni – 5 pkt
o 20 dni – 10 pkt
o 30 dni – 15 pkt
Do Umowy zostanie wpisany termin wskazany przez Wykonawcę. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu Ofertowym liczby dni, o które oferuje skrócenie zamówienia, Zamawiający przyjmie termin wykonania zamówienia wskazany w rozdziale IV niniejszej SIWZ, za który nie będą przyznawane punkty.
Łącznie w ramach niniejszego kryterium można zdobyć 15 pkt.    
7. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
9. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP), a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
10. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.
11. Ocena ofert zostanie dokonana oddzielnie dla każdej części przedmiotu zamówienia.

X. termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane, oraz język w jakim muszą one być sporządzone
termin składania ofert: 13.02.2019 r., do godziny 9.30
adres: Kampinoski Park Narodowy ul. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin
Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

XI. termin związania ofertą
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

XII. informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XIII. informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

XIV. informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie zamierza stosować aukcji elektronicznej.

XV. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy PZP w zakresie modernizacji, rozbudowy, przebudowy systemu sygnalizacji ppoż. oraz systemów monitoringu i bezpieczeństwa.

Nazwa pliku: 370 3-2 19 SIWZ pliki do ogloszenia.zip (Details)
Typ: zip
Rozmiar: 41,795.06 Kb


PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIE 1: Zgodnie z PFU Zamawiający wymaga wykonania: „układu rezerwowego zrzutu ciepła (drycooler wraz z osprzętem) w przypadku braku możliwości zrzutu ciepła do odwiertów”. Zastosowanie drycoolera nie ma uzasadnienia technologicznego, wpływa tylko na podwyższenie kosztów inwestycji. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga dostawy i montażu drycoolera.
ODPOWIEDŹ 1: Zamawiający nie będzie wymagał wykonania układu rezerwowego zrzutu ciepła (drycooler wraz z osprzętem), jeżeli zapewniona zostanie prawidłowa praca systemu hydraulicznego.

PYTANIE 2: Zamawiający wskazuje, że należy wykonać ogrzewanie płaszczyznowe tj. ścienne, sufitowe lub podłogowe. Prosimy o potwierdzenie, że do zakresu prac Wykonawcy instalacji grzewczych nie należy wykonanie np. podłóg czy docelowe wykończenie ścian lub stropów np. obłożenie panelami, drewnem etc.
ODPOWIEDŹ 2: Do zakresu obowiązków Wykonawcy zamówienia nie będą należały wymienione w pytaniu prace. Prace wykończeniowe będą przedmiotem osobnego zamówienia.

PYTANIE 3: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przewidział odpowiednią ilość miejsca oraz odpowiednią nośność stropów do montażu central wentylacyjnych.
ODPOWIEDŹ 3: Zamawiający potwierdza, że zgodnie z PFU przewidziana została odpowiednia ilość miejsca oraz odpowiednia nośność stropów do montażu central wentylacyjnych.
Poprawiony: piątek, 15 lutego 2019 00:18