Home Przetargi publiczne Informacja z otwarcia ofert na rewitalizację zabytkowych obiektów leśnej architektury drewnianej na terenie Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego Kampinoskiego Parku Narodowego w Granicy oraz ich adaptacja do celów muzealnych i edukacyjnych; etap II, III, V
Informacja z otwarcia ofert na rewitalizację zabytkowych obiektów leśnej architektury drewnianej na terenie Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego Kampinoskiego Parku Narodowego w Granicy oraz ich adaptacja do celów muzealnych i edukacyjnych; etap II, III, V PDF Drukuj Email
Archiwum przetargów i ogłoszeń
Wpisany przez Ewa Siatecka   
środa, 13 lutego 2019 10:41
DE-Tur/370/3-7/19

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Rewitalizacja zabytkowych obiektów leśnej architektury drewnianej na terenie Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego Kampinoskiego Parku Narodowego w Granicy oraz ich adaptacja do celów muzealnych i edukacyjnych; etap II, III, V”

Dnia 13.02.2019 r. o godz. 10.00 dokonano publicznego otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na realizację zadania: „Rewitalizacja zabytkowych obiektów leśnej architektury drewnianej na terenie Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego Kampinoskiego Parku Narodowego w Granicy oraz ich adaptacja do celów muzealnych i edukacyjnych; etap II, III, V”.

Zamawiający ze względu na charakter robót podzielił przedmiot zamówienia na 3 części

Kampinoski Park Narodowy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 1 172 356,80 zł brutto, w tym na:
Część 1. Etap II Przyłącza oraz instalacje elektryczne i niskoprądowe kwotę w wysokości 373 073,38 zł brutto.
Część 2. Etap III Przyłącza oraz instalacje wod.-kan., CO, pompy ciepła, wentylacje kwotę w wysokości 686 418,62 zł brutto.
Część 3. Etap V Zagospodarowanie terenu kwotę w wysokości 112 864,80 zł brutto.

W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty (po 1 ofercie na każdą część zamówienia):
1) Nazwa firmy: MODERN HOUSE Józef Stasiak
Adres: 34-721 Raba Wyżna, Podsarnie 135
Oferta na część: 1. Etap II
Cena oferty brutto: 376 380,00 zł
Okres gwarancji: 60 miesięcy
Termin realizacji zamówienia: 23.09.2019 r.
Warunki płatności: zgodne ze wzorem umowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
2) Nazwa firmy: MODERN HOUSE Józef Stasiak
Adres: 34-721 Raba Wyżna, Podsarnie 135
Oferta na część: 3. Etap V
Cena oferty brutto: 153 700,00 zł
Okres gwarancji: 72 miesiące
Termin realizacji zamówienia: 23.09.2019 r.
Warunki płatności: zgodne ze wzorem umowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
3) Nazwa firmy: SANITO Sp. z o.o.
Adres: ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa
Oferta na część: 2. Etap III
Cena oferty brutto: 987 634,65 zł
Okres gwarancji: 36 miesięcy
Termin realizacji zamówienia: 23.09.2019 r.
Warunki płatności: zgodne ze wzorem umowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury

Jednocześnie Zamawiający przypomina o konieczności złożenia przez Wykonawców w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej Zamawiającego, zgodnie z art. 24 ust. 11, w nawiązaniu do art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.
Poprawiony: niedziela, 31 marca 2019 00:07